Лицензи и удостоверения

За предоставяне на социални услуги

МСС-България е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и семейства и е вписана в Регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане. Организацията притежава лицензи, издадени от Държавната агенция за закрила на детето и удостоверения за регистрация в АСП за предоставяне на съответните социални услуги, както следва:

1. Център за обществена подкрепа. Лиценз № 1114 от 17 ноември 2016 г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0014 от 22.11.2016 г.)

2. Приемна грижа. Лиценз № 1115 от 17 ноември 2016 г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0015 от 22.11.2016 г.)

3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания . Лиценз № 1118 от 7 декември 2016 г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0016 от 13.12.2016 г.)

4. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания . Лиценз № 1119 от 7 декември 2016 г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0017 от 13.12.2016 г.)

5. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания. Лиценз №1089 от 11 октомври 2016 г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0013 от 21.10.2016 г.)  

6. Лиценз за социални услуги за деца № 0419 от 27 април 2015 година, заповед № РД-01-21/14.04.15. Обхват на лиценза:

  • Дневен център за деца с увреждания (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 336-04 от 30.04.2015 година)
  • Кризисен център (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 336-10 от 30.04.2015 година)

7. Център за работа с деца на улицата. Лиценз № 0938 от 27 април 2015 година. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 336-11 от 30.04.2015 година)  

8. Наблюдавано жилище (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 336-05 от 04.08.2016 г. ; Заповед РД1-191/4.08.2016 г.)

За работа по международни случаи:

9. Сертификат за членство от 15.03.2013 година, издаден от генералния секретар на Международна социална служба: МСС-България е клон в мрежата на Международна социална служба и се ползва с всички права и отговорности съобразно устава на организацията.

 

Други:

6. Удостоверение № 002 от 24.04.2003 година: МСС-България е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерство на правосъдието под № 20030424002.

7. Удостоверение № 0050554 от 07.05.2008 година, издадено от Комисията за защита на личните данни: МСС-България е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“. МСС-България поддържа 4 регистъра – „Потребители на социални услуги за деца и семейства“, „Деца и възрастни в трансгранична ситуация“, „Видеонаблюдение“ и „Управление на човешки ресурси“.