Над 170 специалисти обсъждаха проблемите и предизвикателствата пред резидентната грижа в рамките на 5 регионални срещи

В периода 3 -17 октомври 2017 г. МСС-България организира и проведе 5 регионални/междурегионални срещи за областите София град, Смолян, Търговище, Габрово, Ловеч, Русе, Плевен и В.Търново за обсъждане на проблемите и предизвикателствата пред резидентната грижа. В срещите участваха над 170 специалисти от 23 общини, в които са разкрити 80 ЦНСТ за деца и младежи с и без увреждания. В малки групи бяха обсъждани проблеми и бариери пред предоставяне на качествена грижа за деца и младежите, касаещи достъпа до здраве и здравното обслужване на децата, достъпа до образование и включването в образованието, човешкия фактор в услугите, взаимодействието с ОЗД, работата с родителите, финансирането на услугите и др.

МСС-България представи и модела на „терапевтична“ резидентна грижа, който организацията апробира в 4-те ЦНСТ за деца без увреждания, които управлява в общините Смолян, Плевен и В.Търново.

Срещите се проведоха в рамките на проект „За реална промяна в живота на децата, отглеждани в алтернативни форми на грижа, като резултат от процеса на деинституционализация в България“, финансиран от фондация „Медикор“, Лихтенщайн.