Национална консултативна среща по проблемите на ЦНСТ

На 24 ноември 2017 г. в София се проведе Национална консултативна среща на тема „Проблеми и предизвикателства в работата на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ)“. Събитието бе организирано от фондация „Международна социална служба-България“.

В срещата взеха участие г-жа Р.Димитрова, зам.министър на труда и социалната политика, д-р В. Димитров, зам.председател на ДАЗД, както и над 60 експерта от МТСП, ДАЗД, МЗ, МОН, АСП,  от 13 общини, областни центрове- Столична община,  Бургас, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Благоевград, Велико Търново, Русе, Ловеч, Враца, Габрово, Плевен, Търговище, както и от 10 НПО – доставчици на услуги и правозащитни организации.

Бяха представени основните проблеми в работата на ЦНСТ, идентифицирани по време на проведените  през октомври пет регионални и междурегионални срещи за областите София-град, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе, Търговище и Смолян. 

Експерти от МОН, МЗ, ДАЗД е АСП отговаряха на поставените от участниците в регионалните срещи въпроси.

Бяха обсъдени и различни предложения, като отговор на новите предизвикателства пред резидентните услуги с оглед повишаване качеството на грижата за децата и младежите, мотивиране на персонала, предотвратяване на текучеството, подобряване на достъпа до здраве и включване в образование.

Участниците в събитието се обединиха около предложението Националната среща да бъде първата от подобни професионални срещи, на които да се поставят и решат основните и най-сериозни трудности в грижата за децата и младежите в ЦНСТ.