Покана до медиите

Фондация „Международна социална служба-България“ организира Национална консултативна среща на тема „Проблеми и предизвикателства в работата на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТ)“. Събитието ще се проведе на 24 ноември (петък) от 9:00 часа в хотел „Бест Уестърн плюс -Бристол“ София.

Все още има въпроси, които продължават да ни тревожат – споделят експертите от „Международна социална служба-България“ -  защо въпреки полаганите грижи и усилия голяма част от децата, отглеждани в ЦНСТ, особено в юношеска възраст, не успяват в училище и често преждевременно прекъсват образованието си; защо не могат да контролират емоциите и поведението си, демонстрират агресивно или саморазрушително поведение, което често се характеризира като противообществени прояви; защо въпреки целенасочената работа младежите, навършили пълнолетие, излизат с ниско образование, без трудови навици, без умения да поддържат социални връзки и срещат сериозни трудности в социалната интеграция и реализацията на пазара на труда.

Националната консултативна среща е продължение на състоялите се през октомври пет регионални и междурегионални срещи за областите София-град, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе, Търговище и Смолян. Те обединяват над 170 души – представители на общинските администрации, управители на центровете, представители на системата за закрила на детето на регионално и местно ниво и на регионалните здравни инспекции (РЗИ) от 23 общини, в които са разкрити 80 Центрове за настаняване от семеен тип. 

Националната консултативна среща ще търси отговор на поставените въпроси и идентифицираните проблеми в рамките на регионалните срещи и ще събере в дискусия представители на МТСП, МЗ, АСП, ДАЗД и МОН, представители на 13 общини - областни центрове, в които има разкрити значителен брой ЦНСТ – Столична община,  Бургас, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Благоевград, Велико Търново, Русе, Ловеч, Враца, Габрово, Плевен, Търговище, както и представители на НПО – доставчици на услуги и правозащитни организации.

На срещата ще се търсят решения в краткосрочен и дългосрочен план, които да гарантират високо качество на грижата за децата и младежите в ЦНСТ и защита на техните права.

--------

За контакт: Д-р Събина Събева, 0895 66 22 90, mss-iss@iss-bg.org