Работна среща-обучение на ръководителите на социалните услуги, управлявани от МСС-България

На 24 и 25 април 2017 г. в гр. Хисаря се проведе работна среща-обучение на ръководителите на екипите на всички социални услуги, които МСС-България управлява. В срещата взеха участие и психолози от Центровете за обществена подкрепа, които изпълняват функции на терапевтични специалисти в Центровете за настаняване от семеен тип в рамките на проект „ За реална промяна в живота на децата, отглеждани в алтернативни форми на грижа, като резултат от процеса на деинституционализация в България“, изпълняван с финансовата подкрепа на фондация „Медикор“, Лихтенщайн.

В рамките на срещата бяха обсъдени резултатите от годишната оценка на качеството на предоставяните от МСС-България услуги за 2016 г., работата на терапевтичните специалисти с децата и екипите на ЦНСТ по прилагане на „терапевтичен“ модел на резидентна грижа за периода декември 2016 – април 2017 г. и индикаторите за мониторинг.

Г-жа Мария Василева, експерт „връзки с обществеността“ и организационен психолог, проведе обучение, свързано с диалога и начина на представяне пред медии, както и взаимодействието на услугите с медиите при кризисни ситуации.