Политика по отношение обработването на лични данни във връзка с работата по случаи на деца и възрастни в трансгранична ситуация

 

Фондация „Международна социална служба – България“, наричана по-долу МСС – България, е българска неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. МСС – България е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието (Удостоверение за вписване № 20030424002/24.04.2003 г.).

МСС-България е член на мрежата на Международна социална служба, една от най-старите международни неправителствени организации със седалище в Женева: http://www.iss-ssi.org/index.php/en/

МСС – България е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика се приема в изпълнение на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

I. Име и адрес за връзка с администратора на лични данни по отношение прилагането на политиката:

Фондация „Международна социална служба – България“

София 1000, бул. „Дондуков“ № 5, вход В, етаж 4, апартамент 14

II. Цели на обработването:

1. Да се защитят животът и здравето на деца в риск и техните семейства, които се намират в конфликтна трансгранична ситуация;

2. Да се осигури благосъстоянието на деца и възрастни в трансгранична ситуация;

3. За установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси по съдебен ред; 

4. За изпълнение на задача в обществен интерес.

III. Правно основание за обработването:

Чл. 7, ал.2 във вр. с чл.9, ал.2 от Закона за закрила на детето;

Чл. 31 от Хагската конвенция от 1996 г. за юрисдикция, приложимо право, признаване, влизане в сила и сътрудничество във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата;

Чл. 4, ал.1, т.4 и 5 и чл. 5, ал.2, т.3 и 5 от Закона за защита на личните данни.

IV. Категории физически лица, за които се обработват данните:

Деца и възрастни (родители; настойници; попечители; лица, които полагат грижи за детето; приемни родители, членове на разширеното семейство на детето, осиновени и осиновители) в трансгранична ситуация.

V. Категории лични данни, отнасящи се до физическите лица:

1. Физическа идентичност:

- име;

- ЕГН;

- адрес (постоянен и настоящ);

- данни по лична карта и/или по паспорт;

- месторождение;

- телефон;

- електронна поща

2. Психическа идентичност:

- психично състояние;

- психично здраве;

- психическо и интелектуално развитие

3. Лични данни, които се отнасят до здравето:

- физическо развитие;

- направени ваксинации;

- минали, настоящи и хронични заболявания;

- лечение и рехабилитация;

- наличие на увреждане - експертно решение на ТЕЛК и % загубена възможност за социална адаптация

4. Икономическа идентичност:

- имотно състояние;

- финансово състояние;

- доходи;

- задължения

5. Културна идентичност:

- интереси;

- хоби;

6. Социална идентичност:

- произход;

- среда;

- навици;

- образование;

- учебно заведение;

- завършен клас и образователна степен;  

- специални образователни потребности;

- училищна успеваемост;

- професия;

- трудова дейност;

- зависимости;

- криминално минало

7. Семейна идентичност:

- семейно положение;

- родствени връзки

8. Лични данни, които разкриват етнически произход;

9. Лични данни, които разкриват религиозни убеждения.

VI. Категории получатели, на които личните данни могат да бъдат разкривани:

1. Физически лица, за които се отнасят данните;

2. На лица, за които е предвидено в нормативен акт;

3. На съдилища;

4. На чуждестранни физически или юридически лица или държавни органи извън територията на Република България;

VII. Предоставяне на данните в други държави:

1. В държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

2. В държави, за които ЕС е признал, че осигуряват адекватна степен на защита на личните данни, предавани от ЕС, поради което се приема че трасферът на лични данни към тези държави ще се възприема като транфер на лични данни в рамките на ЕС;

3. В държави, извън т.1 и 2, само на основание изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните или по разпореждане на съд.

VIII. Източници, от които се събират данните:

1. От физическите лица, до които се отнасят;

2. От социални служби;

3. От съдилища;

4. От мрежата на Международна социална служба.

IX. Срок за съхранение на данните:

3 години, след затваряне на случая в Дневника за регистриране на международните случаи.

Х. Права на субектите, чиито лични данни се обработват:

1. Право на достъп до личните данни чрез подаване на заявление;

2. Право на коригиране на лични данни чрез подаване на заявление;

3. Право на заличаване на лични данни (т.нар. „право за бъдеш забравен“) чрез подаване на заявление;

За упражняване на тези права, всяко физическо лице, чиито данни се обработват, може да подаде заявление до МСС-България с описание на своите искания. Заявленията за упражняване на посочените права са публикувани на сайта на МСС-България, в рубриката „Администратор на лични данни“.

Всяко физическо лице, чиито данни са обработват от МСС-България по изпълнение на тази политика, може да подаде жалба до Изпълнителния директор и/или  до Председателя на УС на МСС-България  на адрес: София 1000, бул. „Дондуков“ № 5, вход В, етаж 4, апартамент 14; до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 или до съда, ако счита, че обработването на личните й/му данни, нарушава разпоредбите на Закона за защита на личните данни, респ. на Регламента.