Център за развитие и подкрепа на деца и семейства (Център за работа с деца на улицата)

Директор: Силвия Кремова

Координати:  гр. Котел,
бул. „Изворска“№21,
тел. 0897 089 183,
e-mail: crdu_kotel@abv.bg

Капацитет: 25 потребители

Специфични дейности (извън описаните в дефиницията или методиката)

Центърът е разкрит в рамките на проект "Подкрепа на деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства", финансиран от Уницеф и по  смисъла на ППЗСП е Център за работа с деца на улицата.  От началото на 2017 г. той е разкрит със Заповед на изп.директор на АСП, като държавно-делегирана дейност.

В набора от услуги, които се предоставят в Центъра, е включена и Група за образователна подкрепа на 3-4 годишни деца.  Предназначена е за деца на 3 -4 години от рискови семейства, необхванати от детски градини. Целта е да се насърчи развитието на децата и подготовката им за успешно включване в задължително предучилищно обучение, като по такъв начин се предотврати незаписването и ранното отпадане на децата от училище. Престоят в групата е полудневен, като дневният режим е организиран като в  детска градина  (със свободни и структурирани дейности).  Осигурява се:

  • трикратно хранене  (сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд).
  • образователни дейности по одобрена от МОН програма, с акцент върху овладяването на български език.
  • съдействие на родителите за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа и за поддържане на личната хигиена на децата

От януари 2017 г. такава група, освен в гр. Котел, е разкрита и в с. Градец.