Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания

Какво представлява социалната услуга:

Центърът за социална рехабилитация и интеграция предлага специализирани услуги за деца с различни по вид и степен на тежест увреждания, както и при проблеми в развитието им. Центърът има за цел да подпомогне интеграцията на децата с увреждания, като осигурява комплексно въздействие за

създаването на умения за социално включване и развиване на личностните им ресурси.

Целеви групи, с които работи Центърът:

 • Деца от 3 до 18 години с временни или трайни здравословни проблеми, които не са освидетелствани от ТЕЛК.
 • Деца от 3 до 18 години, освидетелствани от ТЕЛК.
  • деца с лека и средна степен на умствена изостаналост;
  • деца със сензорни и двигателни нарушения;
  • емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието;
  • деца с речеви нарушения.


Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

 • Рехабилитатор;
 • Социален работник ;
 • Логопед;
 • Психолог;
 • Специален педагог.


Специалистите предоставят следните почасови услуги:

 • Двигателна рехабилитация;
 • Психологическа подкрепа – оказване на помощ и подкрепа в емоционалното и познавателно развитие.
 • Езиково-говорна терапия;
 • Насърчаване и подкрепа на социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всяко дете;
 • Включване на децата в групова работа за развитие на различни социални умения, както и в празници и други дейности в общността, организирани от ЦСРИ;
 • Посредничество с институции, имащи отношение към социалната интеграция на потребителите на услуги в ЦСРИ;
 • Включване в клубни ателиета за занимания според интересите на потребителя-арттерапия, трудотерапия и др;
 • Оказване на подкрепа на семействата, които обгрижват деца с увреждания.


Условия за ползване на услугите:

Децата и младежите с увреждания могат да ползват  услугите в Центъра на базата на издадено направление от Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” в общината и след сключване на договор от родителите с доставчика на услугите за предоставяне на съответната услуга.