Д-р Събина Събева

Образование:

През 1982 г. завършва Висшия Медицински институт – Медицинска академия, София, през 1996 г. придобива специалност по Обща хигиена.

През юни 1993 г. стажува в Световна здравна организация-Женева, Направление “Психично здраве”, а през април 1994 г. специализира в Департамента по социални и здравни въпроси (DASS) в Монпелие, Франция по проблеми, свързани с грижата за деца и семейства в риск. 

През 1999 г. придобива образователна и научна степен “Доктор” по проблеми, свързани с правото на учениците със специални образователни  потребности за обучение в масовото училище.

През 2002 г. получава «Магистър по Обществено здраве» в Института по Социална и превантивна медицина към Медицинския факултет – Женева, Швейцария.

Професионален опит:    

От Септември 2004 г. досега е  Изпълнителен директор на фондация „Международна социална служба- България. 

В периода 2002-2004 работи в Държавната агенция за закрила на детето, първо като Директор на Дирекция “Държавна политика за закрила на детето”, а за кратко и като Директор на Дирекция “Програми и международно сътрудничество. 

В периода1989- 2002 е асистент- Старши и Главен в Катедрата по Хигиена, екология и професионални болести, Медицински факултет, София; през периода 2007-2010 г. е  хоноруван преподавател в НБУ.

Между 1984 до 1988 г. е участъков педиатър в ІІ-ра поликлиника към ОБ- гр. Сливен.

Д-р Събева им богат практически опит в разработването, предоставянето и управлението на социални услуги за деца и семейства-консултативни и резидентни. 

Участва активно в разработването на Методиките за предоставяне на социалните услуги – Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и Приемна грижа;

Д-р Събева има над 30 публикации, вкл. и в чужди списания, 13 доклади и съобщения в научни  форуми в България и чужбина в областта на училищната медицина, обществено здраве, хранене и др.