Лицензи и удостоверения

За предоставяне на социални услуги

МСС-България е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и семейства и е вписана в Регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане. Организацията притежава лицензи, издадени от Държавната агенция за закрила на детето и удостоверения за регистрация в АСП за предоставяне на съответните социални услуги, както следва:

1. Център за обществена подкрепа. Лиценз № 1454 от 26 октомври 2019 г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0014 от 8.10.2019 г.)

2. Приемна грижа. Лиценз № 1453 от 26 октомври 2019г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0015 от 8.10.2019 г.)

3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания . Лиценз № 1455 от 26 октомври 2019 г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0016 от 8.10.2019 г.)

4. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания. Лиценз №1452 от 26 октомври 2019 г. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0013 от 8.10.2019 г.)  

5. Дневен център за деца с уврежданияЛиценз № 1243 от 9 март 2018 година. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0004 от 22.03.2018 г.)

6. Център за работа с деца на улицата. Лиценз № 1242 от 9 март 2018 година. (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 00336-0011 от 22.03.2018 г.)  

7. Наблюдавано жилище (Удостоверение за регистрация в АСП за предоставяне на социални услуги № 336-05 от 04.08.2016 г.; Заповед РД1-191/4.08.2016 г.)

За работа по международни случаи:

8. Сертификат за членство от 15.03.2013 година, издаден от генералния секретар на Международна социална служба: МСС-България е клон в мрежата на Международна социална служба и се ползва с всички права и отговорности съобразно устава на организацията.

 

Други:

6. Удостоверение № 002 от 24.04.2003 година: МСС-България е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерство на правосъдието под № 20030424002.

7. Удостоверение № 0050554 от 07.05.2008 година, издадено от Комисията за защита на личните данни: МСС-България е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“. МСС-България поддържа 4 регистъра – „Потребители на социални услуги за деца и семейства“, „Деца и възрастни в трансгранична ситуация“, „Видеонаблюдение“ и „Управление на човешки ресурси“.