Мрежа на МСС

Международна социална служба (МСС) е една от най-старите международни неправителствени организации, основана през 1924 година в Женева, за да предоставя подкрепа на деца и семейства, които са останали разделени по време на миграционните процеси след първата световна война. Понастоящем МСС представлява мрежа от над 140 организации по света, които работят по т.нар. международни случаи (inter-country cases).

МСС е призната в международната общност и има статут на наблюдател в Икономическия и социален съвет на ООН, УНИЦЕФ и Съвета на Европа. МСС работи в тясно партньорство и с Хагската конференция по международно частно право, с която има подписано споразумение за сътрудничество в рамките на Хагските конвенции, които се отнасят до децата.

Когато става въпрос за комуникация, посредничество или разкриване местонахождението на дете, Хагската конвенция от 1996 година за юрисдикция, приложимо право, признаване, влизане в сила и сътрудничество във връзка с родителската отговорност и мерки за защита на децата допуска участие в тези дейности и на други органи, освен централните органи на договарящите държави. МСС е дадена като конкретен пример за „друг орган“ в Обяснителния доклад по прилагане на чл. 31 от Конвенция (стр.591). МСС е изрично посочена като организация с безспорна компетентност, от която централните органи могат да търсят съдействие и посредничество по въпроси на родителската отговорност и мерките за защита на деца: http://www.hcch.net/upload/expl34.pdf

МСС-България има статут на клон в мрежата на МСС. В тази си роля МСС-България предоставя социална и правна подкрепа на български и чуждестранни физически и юридически лица. Подкрепата се изразява в посредничество за изготвяне на социални доклади и проучвания, които да подпомогнат съдилищата, съответно социалните служби, да вземат решение в най-добър интерес на детето и неговото семейство в транс-гранична ситуация. Посредничеството е двустранно – чуждестранна социална служба или чуждестранен съд търси съдействие за получаване на социален доклад от България, съответно българска служба или български съд има нужда от социален доклад от чужбина.