Мрежа на МСС

Международна социална служба (МСС) е една от най-старите международни неправителствени организации, основана още през 1924 година в Женева, за да предоставя подкрепа на деца и семейства, които са останали разделени по време на миграционните процеси от Европа към Америка след първата световна война. Понастоящем МСС представлява мрежа от над 120 организации по света, които работят по международни случаи (Intercountry casework). Повече информация за мрежата на МСС и работата по международни случаи: https://www.iss-ssi.org/index.php/en/

МСС е призната от международната общност и организацията има статут на наблюдател в Икономическия и социален съвет на ООН, УНИЦЕФ и Съвета на Европа. МСС работи в тясно партньорство и с Хагската конференция по международно частно право, с която има подписано споразумение за сътрудничество в рамките на Хагските конвенции, които се отнасят до децата.

Работа по международни случаи в мрежата на МСС е международно признат механизъм за сътрудничество по отношение на деца и семейства в трансгранична ситуация, наред с Хагската мрежа на съдиите (Hague Network of Judges), Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (European Network of Judges) и системата на Централните органи по Европейските регламенти и Хагските конвенции. Освен това, в Обяснителния доклад по прилагане на чл.31 от Хагската конвенция от 1996 година за родителската отговорност и мерки за защита на децата, МСС изрично е посочена като „организация с безспорна компетентност“, от която Централните органи могат да търсят съдействие и посредничество по въпроси на родителската отговорност и мерките за защита на децата. Повече информация на стр.591 от доклада: https://assets.hcch.net/docs/5a56242c-ff06-42c4-8cf0-00e48da47ef0.pdf

Фондация „Международна социална служба – България“ (МСС – България) e организация с нестопанска цел, регистрирана в България. От момента на своето създаване, МСС – България е част от голямото семейство на МСС и понастоящем има статут на член (member) в мрежата на МСС. В тази си роля МСС – България работи по международни случаи в различни ключови области – закрила на деца и възрастни в риск, родителски конфликти, международно отвличане на дете, документиране и др. Работата по международни случаи се осъществява основно чрез посредничество за предоставяне на социални доклади, проучвания и оценки, които да подпомогнат съдиите и социалните работници в България или в чужбина, когато трябва да преценят интереса на детето, за да вземат решение за него. Посредничеството е двустранно: чуждестранна социална служба или чуждестранен съд търси съдействие за получаване на социален доклад от България, съответно българска социална служба или български съд имат нужда от социален доклад от чужбина.

Работата на МСС – България в мрежата на МСС е призната и ценена от български институции (СЮБ) и изявени юристи (jurists), които имат съществен принос в областта на правото на европейския съюз, международното публично и международното частно право, както и специално място на международната сцена.