Защита на личните данни

В работата си по международни случаи МСС – България спазва стриктно европейското и вътрешното законодателство в областта на защитата на личните данни.

МСС – България обработва лични данни на деца и възрастни в трансгранична ситуация за постигане на следните цели: да бъдат осигурени и защитени животът и здравето на деца и възрастни в риск и техните семейства, за осигуряване благосъстоянието на деца и възрастни, както и за осигуряване интересите на детето в съдебни производства за установяване, упражняване или защитата на правни претенции. 

МСС – България обработва лични данни на деца и възрастни в трансгранична ситуация на едно от следните основания:

1. Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

2. Обработването на данните е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо МСС – България (чл.7 от Закона за закрила на детето и чл.405 от Закона за съдебната власт);

3. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна (интересът на дете в трансгранична ситуация), освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

В зависимост от поставените цели и основанието за обработване на личните данни на субектите, МСС – България трансферира свободно тези данни в държавите-членки на Европейския съюз, в държавите от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Лихтенщейн и Ислания), както и в държавите, за които Европейският съюз е признал с решение, че осигуряват адекватна степен на защита на личните данни (Швейцария, Израел, Нова Зеландия, Япония и др.). Когато обаче се налага трансфер на данните в трети държави, МСС – България търси да получи изричното съгласие на субектите на личните данни, с изключение на случаите, в които предаването на данните е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции, когато се търси съдействие за предоставяне на социален доклад от чужбина в рамките на съдебно производство.

Лицата, чиито лични данни се обработват от МСС – България, имат следните права:

1. Право на достъп до личните данни;

2. Право на коригиране на лични данни;

3. Право на изтриване или право „да бъдеш забравен“;

4. Право на ограничаване при обработването на лични данни;

5. Право на оттегляне на дадено съгласие за обработване на лични данни;

6. Право на възражение срещу обработване на лични данни;

7. Право на жалба до МСС – България, до Комисията за защита на личните данни и до компетентния съд.

За упражняване на тези права, всяко физическо лице, чиито данни се обработват, може да подаде заявление до МСС-България с описание на своите искания.

Когато е сезирана с искане за предоставяне на социален доклад от чужбина, в рамките на съдебно производство за установяване, упражняване и защита на правни претенции, с цел вземане на решение в интерес на дете в трансгранична ситуация, МСС – България обработва лични данни на основание чл.6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на личните данни, съблюдава спазването на чл. 9, параграф 2, буква е) (обработване на чувствителни данни), чл.17, параграф 3, буква д) (право на изтриване или право „да бъдеш забравен“), чл.18, параграф 2 (право на ограничаване при обработването), чл.21, точка 1 (право на възражение) от него и трансферира данните в чужбина в съответствие с чл.49, параграф 1, алиния 1, буква д) (дерогации) от същия регламент.

Политика „Международни случаи“

Регистър „Международни случаи“

Декларация-съгласие за обработване на лични данни