Механизъм за съдействие

Искане за съдействие до МСС-България по конкретен случай може да бъде направено от всяко физическо или юридическо лице, включително от съд, родител, роднина на семейството, както и от други лица, които имат правен интерес.

Искането за съдействие трябва да бъде направено писмено чрез предоставяне на подробна информация по случая и описание на конкретното искане (предоставяне на социален доклад от чужбина, издаване на акт за раждане, консултация, международна семейна медиация и т.н.). Към искането могат да бъдат приложени и документи, които ще бъдат от полза за органите, чиито съдействие се търси – оценки, социални доклади, съдебни решения, актове по гражданско състояние, удостоверения и др.

Искането за съдействие до МСС-България може да бъде изпратено по пощата на адрес: град София 1000, бул.”Дондуков” № 5, вход В, етаж 4, апартамент 14; по факс на номер: 00359 2 983 39 34 или на e-mail: miglena_bald@yahoo.com  

За социалните доклади, които се предоставят на български език по искане на съдилищата от чужбина, МСС-България събира такса в размер на 480 лева с ДДС. Таксата се заплаща предварително по сметка на фондация МСС-България: УНИКРЕДИТ БУЛАБАНК АД, BIC: BG51UNCR70001501019638, PIN:UNCRBGSF. Понякога се налага заплащане и на такса на представителството на МСС в съответната държава, като сумата варира съобразно спецификите на конкретния случай. Повече информация относно възможностите за предоставяне на социални доклади на българските съдилища от МСС-България може да намерите тук (общи условия за съдействие).

Когато МСС-България е получила искане за съдействие от български съд и е предприела необходимите стъпки за получаването на социален доклад от чужбина, но в последствие, съдът прекрати производството поради постигането на споразумение между страните или се установи, че родителят вече не се намира на територията на съответната държава например, се дължи половината от дължимата такса, като остатъкът се връща обратно на вносителите. В случай обаче, че поради някакви причини МСС-България не може да представи искания от съда доклад (липсва структура на МСС в съответната държава или представителството на МСС не може да съдейства за изготвянето на социален доклад), таксата, която е предварително заплатена се възстановява в пълен размер на страните.