Области на сътрудничество

 • Упражняване на родителски права и задължения;
 • Местоживеене на дете;
 • Режим на лични отношение между дете и родител и/или други роднини;
 • Даване на разрешение за пътуване в чужбина на дете (заместващо съгласие)
 • Реинтеграция на дете в семейството;
 • Настаняване на дете при близки и/или роднини;
 • Настаняване на дете в приемно семейство;
 • Институционална грижа;
 • Настойничество и попечителство;
 • Установяване на произход;
 • Издаване на актове за раждане на дете в чужбина.

 

МСС-България може да съдейства за разрешаването на семейни конфликти и чрез международна семейна медиация.