Дневен център за деца с увреждания

Какво представлява социалната услуга:

Дневният център за деца с увреждания предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време и др.

Целеви групи, с които работи Дневният център:

 • Деца от 3 до 18 години, освидетелствани от ТЕЛК:
  • с лека и средна степен на умствена изостаналост;
  • със сензорни и двигателни нарушения,
  • емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието;
 • Деца от 3 до 18 години с временни или трайни здравословни проблеми, които не са освидетелствани от ТЕЛК.

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

 • специален педагог,
 • психолог,
 • рехабилитатор,
 • здравен специалист
 • логопед
 • възпитател
 • детегледачка

Предоставяните услуги имат за цел да отговорят най-пълно на потребностите и желанията на децата и младежите с цел осигуряване на тяхното благополучие.

Услугите най-често са организирани в няколко програми, а именно:

1. Програма „Дневна или полудневна форма на грижа за деца с увреждания” със следните услуги:

 • Задоволяването на ежедневните потребности
 • Придружаване в процеса на обучение, групово или индивидуално;
 • Развитие на различни навици и умения за живот, като създаване на хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване;
 • Психологична диагностика, консултация и оценка на ресурсите на детето; на нуждите на родителите и семейството от подкрепа;
 • Рехабилитация:
  • Двигателна - Целта е да се предпази, намали и/или компенсира заболяването и намалената функция на двигателния апарат и функционално-свързаните органи и регулаторни системи, както и появяващите се в по-късен етап ограничения и/или затруднения.Използват се различни методи - масажи, упражнения и процедури;
  • Логопедична терапия. Включва диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения.
 • Придобиване на социални умения и дейности по включване, вкл. умения за общуване и работа в група, оползотворяване на свободното време, развлечения, както и за разширяване на кръгозора и „откривателство” чрез различни ателиета за групова работа в и извън
 • Дневния център, екскурзии, посещения в различни институции и обществени места (насочени към придобиване на умения за поведение в обществото, запознаване с традиции и празници) за по-добра социална интеграция;
 • Арт-терапия  и трудотерапия.

2. Програма „Почасови специализирани услуги” – включва услуги, предоставяни от психолог, логопед, рехабилитатор, педагог.

3. Програма „Родители”:

 • Информиране- за спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, за услуги в общността в подкрепа на детето и семейството и др;
 • Консултиране с оглед подобряване на грижите за детето, при необходимост насочване към консултации със специалисти извън ДЦДУ,  които могат да са полезни за семейството и детето;
 • Обучителни програми за родители- за повишаване на родителския капацитет, подобряване на грижите за детето с увреждания; специфика на конкретното увреждане и др.
 • Организиране и провеждане на групи за самопомощ.

Условия за ползване на услугите:

Децата и младежите с увреждания могат да ползват  услугите в Центъра на базата на издадено направление от Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” в общината и след сключване на договор с доставчика на услугите за предоставяне на съответната услуга.