Европейска платформа за достъп до лични и семейни права

МСС - България участва от името на мрежата на Международна социална служба в проекта, който е финансиран от Европейската комисия.

Партньори по проекта са: Femmes Informations Juridiques Internationales Rhone Alpes, Universite Jean Moulin Lyon III, Universita Degli Studi Di Verona, Universite De Liege, Association pour le droit des etrangers и Deutsches Institut Fur Jugendhilfeund Familienrecht Ev.

Проектът цели да насърчи координирането и сътрудничеството между различните актьори, за да се окаже подкрепа на всеки, който среща трудности по семейни въпроси с международно измерение в Европа. Крайната цел на проекта е да се създаде онлайн платформа, която да улеснява международното сътрудничество на европейско ниво. Тази платформа ще допринася за подобряване на ефективния достъп до правосъдие, ще промотира обучения на професионалистите, ще повишава чувствителността на ползвателите по въпроси, свързани с техните права и ще насърчава обмяната на опит и знания между въвлечените актьори.

Към настоящия момент шестте партньора по проекта са изработили т.нар. Подробен въпосник в следните области: въпроси на брака, родителска отговорност, отвличане на деца, издръжка, непридружени деца, закрила на търсещите убежище, бежанците и хората без гражданство, както и международна семейна медиация.

Като следваща стъпка МСС – България ще разпространи този въпросник до всички членове на МСС в Европейския съюз, за да събере необходимата информация, която ще бъде използвана за изграждане на онлайн платформата. По този начин мрежата на МСС ще бъде представена в онлайн платформата, което ще разгърне нейния потенциал, видимост и признаване. Поради тази причина МСС – България, от името на мрежата на МСС, насърчава всички членове на организацията, които работят на територията на Европейския съюз, да споделят своя опит като попълнят въпросника.