Методка Петрова

Завършва специалност психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1984 г.

От 1986 до 2000 г. работи като научен сътрудник по възрастова психология в Научен институт по педиатрия и в Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, където осъществява научно-изследователска дейност в областта на психичното развитие на децата в ранното детство, както и методическо консултиране за организацията на работата в детските ясли и домовете за отглеждане 

на деца.

В периода 1993 – 2011 г.въвежда и преподава курсове ”Психология на развитието в ранна и предучилищна възраст” и “Диагностика на психичното развитие в ранна възраст” в Нов български университет.

От 2001 до 2005 г. е държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето. 

От м. август 2005 г. работи във фондация „Международна социална служба – България“, където отговаря за развитието и управлението на социални услуги за деца и семейства и за обучението, консултирането и супервизията  на екипите, които ги предоставят.