Миглена Балджиева

Завършила е право в Бургаски свободен университет през 1998 г. Работила е в Държавната агенция за закрила на детето още от създаването й през 2001 г. и е участвала активно както в изграждането на административния капацитет на институцията чрез Туининг програма с австрийското правителство, така и в разработването на вторичното законодателство по прилагането на Закона за закрила на детето. Работила е в две мултинационални неправителствени организации – Save the children (в областта на приобщаващо образование) и CARE International (в областта на най-тежките форми на детски труд). 

Един от създателите на инициативата „Пътуващи семинари за съдии и социални работници“ заедно със съдия Ник Крайтън от Семейния съд в Лондон и гардиан Джил Тимис от Англия, която стартира през 2005 г. в България. Благодарение на тази инициатива, през 2009 г. се правят промени в Закона за закрила на детето и се въвеждат критерии за преценка на най-добрия интрес на детето, които се използват от съдиите при постановяване на съдебни решения, с които се засягат права и интереси на деца. 

От 2005 до 2006 г. е член на работната група за разработване на нов Семеен Кодекс, председателствана от зам.министъра на правосъдието.

От 2007 г. е правен съветник на фондация „Детски правен център-България“. По-късно същата година започва да консултира фондация „Международна социална служба-България“ (МСС-България) относно работата по международни случаи, който сектор развива през годините като един от механизмите за международно сътрудничество в конфликтни семейни транс-гранични ситуации.  

От 2008 г. е вписана като адвокат в Адвокатска колегия – Сливен и е съдружник в Адвокатско дружество „Кършев, Балджиева и ко“. Работи основно в областта на семейното и детско право. 

През 2008 г. участва в 28-мата сесия на Комитета по правата на детето в Женева във връзка с докладване напредъка на България по изпълнение на Конвенцията на ООН за 

правата на детето. 

В периода 2010-2012 г. е лектор в педагогическия факултет на СУ „Климент Охридски“.

Миглена Балджиева разработва през годините серия от информационни материали за деца, които участват в различни съдебни производства в областта на гражданското правораздаване: Моята информационна книжка (2008), Моята книжка за приемната грижа (2012), Моята книжка за развода и раздялата (2014), Моята книжка за домашното насилие (2015) и Моята книжка за настаняване на детето извън семейството (2015).

През 2008 г. изготвя „Наръчник на съдията и социалния работник“.  Автор и съставител е на книгата „Правосъдие-приятел на детето – стандарти в областта на гражданското правораздаване за деца“, издадена през 2015 г. През същата година превежда книгата „Разрешаване на семейни конфликти – Ръководство за международна семейна медиация“, издадена от Международна социална служба.