Наблюдавано жилище

Какво представлява социалната услуга:

Наблюдаваното жилище е социална услуга в общността за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция за деца и им предстои да водят независим начин на живот, подкрепени от екип от професионалисти.

Услугата е насочена към:

 • младежи, навършили 18 г., които напускат специализирани институции;
 • младежи до 25 г. в риск от общността, които нямат семейства или не получават подкрепа от семейството си и които се нуждаят от помощ за постигане на социална интеграция и професионална реализация по пътя им към самостоятелен живот.  


В Наблюдаваното жилище се предоставят следните услуги:

 • Място за живеене;
 • Информиране, професионално консултиране (социално и психологическо) и придружаване от екипа на услугата в периода на постигане на социална интеграция и професионална реализация на настанените младежи;
 • Подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите, както и за подобряване или възстановяване на връзката със семейството и близките.
   

На приетите в жилището се прави оценка на потребностите и се изготвя индивидуален план за самостоятелен живот.

Продължителност на престоя:

Срокът на престой в жилището е до 1 година, като е възможно той да бъде продължен в зависимост от индивидуалните потребности на младежа и по преценка на Комисията по прием. Максималният срок не може да надвишава 2 години.

Условия за ползване на услугата :

Младежът подава писмена молба до директора на дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес, към която се прилагат: копие от документ за самоличност; копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв; копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова; декларация – данни за семейно състояние и доходи(ако е приложимо).
Въз основа на подадената молба иприложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад – предложение.
Директорът на ДСП издава заповед за ползване на социалната услуга въз основа на мотивирания доклад – предложение и на базата на обсъждането на съответния доклад в Комисията по приема, сформирана със Заповед на доставчика науслугата. В комисията участват представители на Общината;  Дирекция “Социално подпомагане”, Дирекция “ Бюро по труда”; резидентни услуги; екипа на Наблюдаваното жилище и др. институции, които работят с целевата група.
Младежът се приема в услугата след подписване на договор за ползването й.

Условия за пребиваване в Наблюдаваното жилище.

1. Когато младежите, приети в жилището, не работят, те получават финансова подкрепа за срок от 3 месеца за разходи, необходими за покриване на потребностите на младежа от храна, санитарно-хигиенни материали, дрехи и др.

За този период младежите са задължени:

 • да се регистрират в Дирекция “Бюро по труда“
 • да търсят активно работа;
 • да участват като доброволци в дейности на услугата;
 • да се запознаят с програмите за квалификация и преквалификация и да не са отказали повече от 1 предложение за включване в тях;
 • при необходимост да извършват дребни ремонтни дейности в жилището.


След изтичане на този период се прави преглед на плана за самостоятелен живот на все още неработещите лица за изясняване причините за това и въз основа на тях се взема решение за продължаване на финансовото подпомагане или за прекратяването му. Ако незаинтересоваността за започване на работа продължи и след повторното удължаване на финансовата подкрепа, то на съответния потребител се прави предупреждение за напускане на жилището (в срок до 1 месец).

2. Когато младежите, приети в жилището, работят, те имат право да ползват услугата и да живеят в жилището до изтичане на максималния срок – 2 години, но при условие че няма по-нуждаещи се младежи и че заплащат редовно месечна такса в размер до 50% от доходите си, но не повече от размера на реалната им издръжка за съответния месец.

Услугите се предоставят  от  социален работник и/или психолог.

Всеки от тях е персонален съветник на младеж, настанен в услугата и работи индивидуално с него по планиране и постигане целите на престоя му в жилището.