Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Какво представлява социалната услуга:

Центърът е социална услуга от резидентен тип, предоставяща жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, които не получават необходимата грижа в собственото си семейство поради различни причини (неглижиране на детето, починали родители, родители с психични, други тежки заболявания или наркозависимост, семейства, преживяващи тежка семейна криза; насилие в семейството и др.) или са лишени от родителска грижа и към момента на настаняване в Центъра са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Капацитетът на Центровете е до 14 деца (момичета и момчета) на възраст от 3 до 18 (20) г.

Какво получават децата, настанени в ЦНСТ?

1. Сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на основните им потребности от храна, подслон, сигурност и развитие. В Центъра се осигурява 24-часова грижа от персонала.;

2. Достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация;

3. Консултиране и информиране - социално; психологическо; педагогическо; здравно; професионално; друго. Осигуряване на индивидуална подкрепа и придружаване на детето за преодоляване на проблемите във всекидневния живот;

4. Задоволяване на образователните потребности. Децата посещават масова детска градина и училище, а екипът на ЦНСТ стимулира познавателното им развитие и оказва подкрепа в процеса на обучение;

5. Условия и подкрепа за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за  живот;

6. Възможност за свободно изразяване на мнения и взимане на самостоятелно решение, както и участие при обсъждането на въпроси, свързани с ежедневието и вътрешния ред, като: настаняването им в ЦНСТ, доколкото това е възможно; оформяне на личното пространство за живот; приготвяне на храната и др.;

7. Възможност да възстановят и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето

Грижата за децата се осъществява от  мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

  • Социален работник с ръководни функции;
  • Възпитатели/специалисти;
  • Детегледачки/социални сътрудници;
  • Помощен персонал- хигиенист и готвач.


Как се приемат деца в ЦНСТ?

Решението за настаняване в Центъра се взема от директора на дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на семейството по предложение на социалния работник от Отдел „Закрила на детето” в Дирекцията, който най-добре познава потребностите на детето и проблемите на семейството. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава административна заповед за настаняване на детето в услугата. В едномесечен срок Районният съд трябва да потвърди настаняването на детето в Центъра.