Център за подкрепа и развитие на деца и семейства

Разкрит е като Център за работа с деца на улицата по смисъла на ППЗСП в рамките на проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства”, финансиран от УНИЦЕФ.

Какво представлява социалната услуга:

Центърът е комплекс от социални услуги, насочени към превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца  с липсващ родителски контрол и грижа, както и на деца със застрашаващо благосъстоянието им поведение и в конфликт със закона.

.Работата на Центъра за подкрепа и развитие е насочена към:

 • неглижирани деца, с липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол, които скитат,  упражняват различни тежки форми на детски труд и/или водят начин на живот, създаващ риск от увреждане на развитието им;
 • деца, необхванати от образователната система, отпаднали или в риск от отпадане от училище;
 • деца на 3 - 4 години от рискови семейства, необхванати от детски градини
 • деца със застрашаващо благосъстоянието им поведение
 • деца в конфликт със закона
 • семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си.

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

 • социални работници;
 • психолог;
 • специалисти с педагогическа насоченост;
 • медицинска сестра
 • медиатор
 • помощник възпитатели

В Центъра за подкрепа и развитие се предоставят услуги в следните направления:

1. „Подкрепа на деца и семейства“, което включва:

 • мобилна социална работа за идентифициране на деца от целевите групи, информиране, консултиране и  съдействие на терен на децата и техните семейства във връзка със заявени проблеми.
 • групова и индивидуална работа с деца и младежи за придобиване на умения за живот
 • консултиране на децата по проблеми, свързани с развитието и поведението на децата, взаимоотношенията с връстници, родители, учители,  за подобряване на отношенията с прякото обкръжение.
 • работа със семейството за повишаване на родителските умения, укрепване на връзките родител-дете, подпомагане на социалната интеграция на семейството чрез консултиране и подкрепа, посредничество пред различни институции, обучение в родителски умения.
 • работа с деца в конфликт със закона, подкрепа и придружаване при участието им в правни процедури

2. Група за образователна подкрепа на деца и младежи в риск в училищна възраст /7-18 год./

Предназначена за деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане от училище, като целта и е да ги подкрепи за успешно вграждане и оставане в образователната система. Осъществяват се следните основни дейности:

 • групови и индивидуални занимания за ограмотяване и покриване на образователни дефицити
 • подкрепа и обучение на  децата за поддържане на лична хигиена, за развиване на знания и умения за здравословен начин на живот
 • професионално ориентиране за деца над 12 г. и пред-професионална подготовка за деца, завършили 6 клас и деца над 16 години
 • групи и ателиета по интереси (рисуване, музика, спорт и др.); спортни, развлекателни и културни дейности, игри на открито, излети и други форми на отдих
 • в зависимост от продължителността на престоя на децата в групата, се осигурява еднократно или двукратно хранене, а при необходимост се предоставят дрехи и обувки, провеждат се дейности за задоволяване на здравните и  санитарно-хигиенни потребности на децата, както и се осигурява подкрепа на родителите за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа за детето.

3. Група за образователна подкрепа на 3-4 годишни деца.

Предназначена за деца на 3 -4 години от рискови семейства, необхванати от детски градини. Целта и е насърчаване развитието на децата и подготовката им за успешно включване в задължително предучилищно обучение, като по такъв начин предотвратява незаписването и ранното отпадане от училище. Престоят в групата е полудневен, като дневният режим е организиран като в  детска градина  (със свободни и структурирани дейности).  Осигурява се:

 • трикратно хранене  (сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд).
 • образователни дейности по одобрена от МОН програма, с акцент върху овладяването на български език.
 • съдействие на родителите за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа и за поддържане на личната хигиена на децата.

Условия за ползване на услугите :

Децата и родителите могат да ползват услугите на Центъра,

 • като се обърнат към Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” в общината и получат направление за услугата, която искат, след което сключат договор с доставчика на услугите за предоставяне на съответната услуга;
 • като подадат заявление до доставчика на услугата за ползване на конкретна услуга и сключат договор с него за предоставяне на конкретната услуга.