„Чрез по-добра грижа към успешно социално включване на деца и младежи в риск от област Смолян”

Проектът се финансира от фондация "Медикор", Лихтенщайн в размер на 230 000 EUR и се изпълнява за период от 2 години - 1 юни 2013 - 31 май 2015 година.

Обща цел:

Засилване на алтернативната грижа за деца в риск в област Смолян

Специфични цели:

 1. Развитие и предоставяне на услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца на възраст 3-12 години с места за спешно настаняване на деца от 0 до 3 години;
 2. Подготовка на младежите на възраст 15-18 години, на които предстои да напуснат Центъра за настаняване от семеен тип, за  успешна социална интеграция;
 3. Повишаване на обществената информираност относно значението и ролята на алтернативната грижа за подкрепа на децата и семействата в риска.

Бенефициенти:

Най-малко 24 деца – 2 от тях са на възраст от 0 до 3 години, 10 са на 3- до 12 години и 12 са на 15-18 години. Всички те са настанени в двата ЦНСТ. В зависимост от продължителността на настаняването и с оглед неговото ограничмаване възможно най-много, броят на децата, преминали през двете ЦНСТ може да бъде по-голям.

Индиректни бенефициенти: Около 30-40 родители и членове на разширеното семейство, както и всички професионалисти, работещи в двете ЦНСТ.

 

Дейности:

Дейност 1. Управление на проекта и мониторинг
Дейност 2. Довършване на строително-ремонтните дейности на сградата на ЦНСТ за деца на възраст 3-12 г., реконструкция на покрива, обзавеждане и оборудване.
Дейност 3.  Развитие на капацитета на персонала за предоставяне на услуги в ЦНСТ.
Дейност 4. Предоставяне на услуги в ЦНСТ за деца на възраст 3-12 години.

Дейност 5. По-нататъшно развитие на социалните умения на младежите, настанени в ЦНСТ за деца на възраст 15- 18 години. 

5.1. Провеждане на 5 двудневни трениг-модула, насочени към придобиване на различни умения

5.2. Организиране на двудневно пътуване до София за запознаване с централните държавни институции.

5.3. Провеждане на два 5-дневни лагера в планината за придобиване на практически умения за самостоятелен живот.

5.4. Създаване на условия за развитие на постоянство у младежите чрез извършване на дейности под формата на хоби.

Дейност 6.  Развитие и изпълнение на комуникационна стратегия и план за постигане на целите на проекта.

 

Очаквани резултати:

 • Напълно завършен, обзаведен и оборудван ЦНСТ, който отговаря та всички стандарти за предоставяне на социални услуги за деца и на санитарните изисквания за настаняване на деца от 0 до 12 г.
 • ЦНСТ за деца на възраст 3-12 г. е открит и предоставя услуги. Качеството на предоставяните услуги е високо – те са в пълно съответствие със стандартите за качество на подобни услуги в България.
 • Разработени и изпълнени програми за обучение на персонала.
 • Набран и обучен персонала за ЦНСТ за деца от 3 до 12 г.
 • Персоналът на ЦНСТ за деца на възраст 15-18 години е обучен и знае по-добре как да подготви младежите за самостоятелен живот
 • Персоналът на двата ЦНСТ получава регулярна професионална подкрепа.
 • Младежите са привлечени и участват активно в обученията за придобиване на социални умения и са готови да ги практикуват.
 • Разработена и изпълнена информационна стратегия и план за нейното прилагане.