CLIP 2

„Проект за социална интеграция и професионална реализация на младежите, напускащи домовете за деца, лишени от родителски грижи"– 15.09.2006-31.12.2008.

Мултиплициране на модела за подкрепа и придружаване на младежи , напускащи домовете за деца с оглед тяхната успешна социална интеграция, създаден в рамките на CLIP1, в общините Стара Загора, Смолян и Враца. Финансира се от фондация ОАК-САЩ и Международна социална служба-Швейцария.