Европейска платформа за достъп до лични и семейни права

МСС - България участва от името на мрежата на Международна социална служба в проекта, който е финансиран от Европейската комисия.

Партньори по проекта са: Femmes Informations Juridiques Internationales Rhone Alpes, Universite Jean Moulin Lyon III, Universita Degli Studi Di Verona, Universite De Liege, Association pour le droit des etrangers и Deutsches Institut Fur Jugendhilfeund Familienrecht Ev.

Проектът цели да насърчи координирането и сътрудничеството между различните актьори, за да се окаже подкрепа на всеки, който среща трудности по семейни въпроси с международно измерение в Европа. В резултат от изпълнението на проекта е създадена онлайн платформа, която улеснява международното сътрудничество на европейско ниво. Тази платформа улеснява ефективния достъп до правосъдие, промотира обучения на професионалистите, повишава чувствителността на ползвателите по въпроси, свързани с техните права и насърчава обмяната на опит и знания между въвлечените актьори.

 

Към настоящия момент шестте партньора по проекта са изработили т.нар. Подробен въпосник в следните области: въпроси на брака, родителска отговорност, отвличане на деца, издръжка, непридружени деца, закрила на търсещите убежище, бежанците и хората без гражданство, както и международна семейна медиация.

Като следваща стъпка МСС – България ще разпространи този въпросник до всички членове на МСС в Европейския съюз, за да събере необходимата информация, която ще бъде използвана за изграждане на онлайн платформата. По този начин мрежата на МСС ще бъде представена в онлайн платформата, което ще разгърне нейния потенциал, видимост и признаване. Поради тази причина МСС – България, от името на мрежата на МСС, насърчава всички членове на организацията, които работят на територията на Европейския съюз, да споделят своя опит като попълнят въпросника.