“Изграждане на Консултативен център за деца и семейства със социални проблеми” в община Лясковец - юни 2006г.-юни 2007г

Основните дейности са насочени към разработване и предоставяне на социални услуги за деца и семейства в различните направления- превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; Превенция на противообществените прояви на деца. Работа с деца с противообществни прояви и техните семейства; Превенция на насилието. Работа с деца, жертви на насилие и техните семейства; Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства; Реинтеграция в семейна среда на деца, настанени в специализираните институции; Подкрепа и консултиране на семейства.