"Изграждане на Кризисен център за деца в с. Балван, В. Търново"

"Изграждане на Кризисен център за деца в с. Балван, В. Търново", финансиран от фонд "Социално подпомагане" - юни -декември 2006 г.

Цел: Да се създадат условия за предоставяне на комплекс от услуги за деца в кризисна ситуация с оглед преодоляване на травмата и успешна реинтеграция в биологичното семейство и в общността.

Резултати по проекта: създаден модел на кризисен център- първия в страната, разработена методология за работа, обучен персонал, за времето на проекта през Център са преминали 10 деца; проведени срещи за координиране на дейностите на местно и регионално ниво; инициирана пред АСП и ДАЗД среща за промяна на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на децата, жертви на трафик.