МСС-България се срещна с представители на службите за благосъстояние на детето в Чили

На 10 ноември 2023 г. д-р Събина Събева и адвокат Миглена Балджиева, участваха в работна среща, посветена на приемната грижа в България, организирана от Генералния секретариат на Международна социална служба. В срещата се включиха 23 представители на службите за благосъстояние на детето в Чили (Servicio Mejor Ninez), представители на Сдружение ФАЕ, което обединява три фондации, които развиват приемната грижа за деца в Чили (Fondation San Carlos de Maipo, Fondation Ilumina и Foundation Colunga), директорът на МСС-Франция и колеги от генералния секретариат на МСС в Женева. Акцент на срещата бе опитът на България в развитието на професионалната приемна грижа и ролята й за прехода от институционална грижа към подкрепа на семейството за отглеждане на детето в семейна среда.

МСС-България представи законодателната рамка, стратегическите документи и установените в страната практики за предоставяне на услугата „приемна грижа“, както и етапите в предоставянето на приемната грижа. Организацията разказа и за своя опит в развитието на приемната грижа в периода 2007 -2023 г.

След срещата, г-н Хайме Габриел Бериос Арая от Националната дирекция на службите за благосъстояние на детето в Чили изпрати следното благодарствено съобщение до МСС-България: „Имам удоволствието да се обърна към Вас, за да изразя своята благодарност за примерите на трансфер на добри практики между България и Чили за развиването на приемната грижа. Споделеният опит и предаването на знания са безценни за разработването на ефективни публични политики и като Национална служба за специализирана закрила на децата и юношите, ние сме постоянно изправени пред предизвикателства. Надявам се, че ще успеем да създадем тези примери за сътрудничество, които са възможност да научим за публичните политики, прилагани в България за укрепване и подкрепа на приемните семейства. Дълбочината и обхватът на приетите стратегии и начинът, по който България е интегрирала тези политики в цялостната си рамка, са достойни за репликиране. По-специално бях впечатлен от трудовата политика по отношение на професионализацията на приемните родители. Като представител на нашата Национална служба, този опит е от основно значение, за да разберем как можем да приложим тези успешни практики в нашата реалност, той ни предизвиква да работим усилено за създаване на солидни обществени политики, които укрепват системата за приемна грижа и подобряват условията на живот на децата и подрастващите под закрилата на държавата. Бих искал още веднъж да изразя благодарността си за тази ценна възможност за обмен и сътрудничество. Сигурен съм, че отношенията между Чили и България в тази област ще продължат да стават все по-силни и очаквам с нетърпение да уча и споделям опит в бъдеще“. 

„It is a pleasure to address you to express my gratitude for the instance of transfer of good practices between Bulgaria and Chile in the field of strengthening foster families. The shared experience and the transfer of knowledge have been invaluable for the development of effective public policies and as National Service for the Specialised Protection of Children and Adolescents we are constantly challenged. I hope that we will succeed in setting up these instances of collaboration, being an opportunity to learn about the public policies implemented in Bulgaria to strengthen and support foster families. The depth and breadth of the strategies adopted, and the way Bulgaria has integrated these policies into its overall framework, are worthy of replication. In particular, I have been impressed by the labour policy vis-à-vis the professionalisation of foster carers. As a representative of the Service, this experience has been fundamental to understand how we can apply these successful practices to our local reality, it challenges us to work hard to create solid public policies that strengthen the foster care system and improve the living conditions of children and adolescents under the protection of the State. I would like to express my appreciation once again for this valuable opportunity for exchange and collaboration. I am sure that the relationship between Chile and Bulgaria in this area will continue to grow stronger, and I look forward to learning and sharing experiences in the future.“