МСС-България в подкрепа на бежанците от Украйна.

Вече повече от 98 години Международна социална служба (МСС) работи като глобална мрежа в над 130 държави, за да предоставя закрила на деца, възрастни и семейства, останали разделени от държавни граници. През последните дни МСС и нейните клонове в Молдова, Румъния, Канада, САЩ и България оказват помощ и подкрепа на деца и семейства, които бягат от войната в Украйна.
По данни на гранична полиция, към 5 март 2022 г., от началото на войната в България са влезли около 25000 бежанци от Украйна. Стотици българи спонтанно се организират, за да им помогнат и подкрепят, като ги транспортират от границата до своите домове, където ги настаняват, осигуряват им храна, вода, дрехи, санитарни материали и други вещи от първа необходимост.
Международна социална служба-България (МСС-България), като част от глобалната мрежа на МСС, също се включва в подкрепата на хората в нужда, като предоставя безплатни консултации и правна помощ на украински граждани, включително непридружени деца, които желаят да получат международна закрила в България. Всеки, който иска, може да се свърже с нас на телефон: +359895662283 или e-mail: miglena_bald@yahoo.com (адвокат Миглена Балджиева)
 
 
For more than 98 years, the International Social Service (ISS) has worked as a global network in more than 130 countries to provide protection to children, adults and families separated by borders. In recent days, the ISS and its branches in Moldova, Romania, Canada, USA and Bulgaria have been helping and supporting children and families fleeing the war in Ukraine. 
According to the data of the border police as of March 5, 2022, about 25,000 refugees from Ukraine have entered Bulgaria since the beginning of the war. Hundreds of Bulgarians spontaneously organise themselves to help and support the refugees by providing transportation from the border to their own homes, where they are accommodated and by providing them with food, water, clothes, sanitary materials and other necessities.
The International Social Service-Bulgaria (ISS-Bulgaria) as part of the ISS global network is also involved to support people in need by providing free of charge consultations and legal assistance to Ukrainian citizens, including unaccompanied children, who are seeking international protection in Bulgaria. Anyone who wishes can contact us by phone: +359895662283 or e-mail: miglena_bald@yahoo.com (Miglena Baldzhieva, practicing lawyer)