Над 90 НПО, общини и социални услуги подкрепиха писмо до МТСП и АСП за проблеми в Методиката за анализ и планиране на социалните услуги

Днес, 13 февруари 2023 г. от името на над 90 гражданки организация, вкл. МСС-България, общини и социални услуги бе внесено писмо до  служебния Зам.Министър Председател и Министър на труда и социалната политика г-н Л.Лазаров и изп.директор на АСП – г-жа Р. Петкова.

В писмото се поставят няколко важни проблема, идентифицирани, както от общините, така и от частни доставчици на социални услуги в процеса на изготвяне на анализите от страна на общините на потребностите от социални услуги в изпълнение на Наредбата за планирането на социалните услуги. Тези проблеми са заложени в предложената от АСП Методика за изготвяне на анализите и се отнасят до:

1.Приравняване на капацитета на всички досега действащи услуги на брой места, съответно - потребители.

2.Начина на определяне на фиксираните дялове на дейностите по чл. 15 при преобразуването.

3. Отсъствие в предложения списък от услуги, които са разкрити към момента по Закона за  социално подпомагане или които се предоставят по проекти и се преобразуват,  на Приемната грижа (по смисъла на ЗСУ), както и т.нар. Общностни центрове (услуги за ранно детско развитие) и други Центрове за интегрирана подкрепа (напр. Детските центрове за застъпничество и подкрепа „ЗонаЗаЗкрила“, развити с подкрепата на УНИЦЕФ). Не става ясно как общините ще планират тяхната устойчивост като дейности по чл.15 и на каква база ще определят необходимите дейности и съответно техния брой потребители.

4. В предложените таблици отсъства прилагането на един от основните  принципи на деинституционализацията по отношение домовете за стари хора, които би следвало да се трансформират като резидентна грижа по отношение на пребиваване и живот, а задоволяването на потребностите от подкрепа чрез услуги в общността, като информиране и консултиране, терапия и рехабилитация, застъпничество и посредничество и др.

В писмото се заключава, че посочените проблеми ще доведат до следните негативни ефекти върху потребителите и съответно върху системата за закрила на детето, системата на социалните услуги за хора с увреждания и местните власти:

  1. Стесняване на входа към услугите, вместо равнопоставен и гарантиран достъп на всички нуждаещи се от подкрепа, което на практика е нарушаване на основните принципи на ЗСУ;
  2. Силно ограничаване на възможностите за предоставяне на комплексна подкрепа (няколко вида дейности на един потребител) съобразно оценените потребности, тъй като това автоматично ще води до липса на достатъчно възможности за подкрепа на друг потребител и съответно до увеличаване на списъка на чакащите;
  3. Намаляване на половина на възможността  на системата за закрила на детето да прилага мерки за закрила в семейна среда чрез социални услуги, както и да насочва към специфична подкрепа (консултиране, психологическа терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения и т.н) включително за децата, настанени в резидентна или приемна грижа;
  4. Ограничаване на правата на хората с увреждания за ползват комплекс от специализирани услуги в отговор на индивидуалните им потребности.
  5. Увеличаване на недоволството в общността, поради невъзможност на отделни нейни членове или групи да ползват и да бъдат подкрепени от предлаганите на територията на общината услуги.

Писмото завършва с предложение за спешно преразглеждане на подходо за преобразуване на сета действащите услуги, като той се съобрази с реалните потребности на отделните целеви групи и опита на доставчиците по прилагане на ЗСУ и отчитане на предоставената подкрепа чрез дейности по чл.15 на ЗСУ. както и за създаване на работна група с участието на представители на общините и доставчици на социални услуги - неправителствени организации, която да ревизира и предложи необходимите изменения  в Методиката за планиране.

Подписали:

1."Хуманност и Дълголетие" ООД

2. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/

3. Асоциация на парковете в България

4. Асоциация на родители на деца с епилепсия

5. БАЛИЗ-2019 Благоевград

6. БАЛИЗ-Плевен

7. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗ

8. Българска асоциация за невромускулни заболявания

9. Българска Хънтингтън Асоциация

10. Български фонд за жените

11. Български хелзинкски комитет

12. Български център за нестопанско право

13. Дневен център за деца и младежи с увреждания

14. Дневен център за лица с увреждания - Пловдив

15. Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра

16. Институт по социални дейности и практики

17. Каритас София

18. Клуб на нестопанските организации

19. Ксудс пловдив

20. КСУПЛУИ-Велико Търново

21. М И М ФИЗИО

22. Младежка организация на глухите активисти - МОГА

23. Надежда и домове за децата-клон България

24. Национален алианс за социална отговорност

25. Национален център за рехабилитация на слепи

26. Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ)

27. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца – Нов Български

Университет

28. Община Велико Търново

29. Община Девин

30. Община Пловдив

31. Община Търговище

32. Коалиция "Детство 2025"

33. Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения

34. Ромска фондация "Искра"

35. Свободен младежки център

36. Сдружение "Алтернативи 2017" гр. Стражица

37. Сдружение "Асоциация Аутизъм"

38. Сдружение "Бъдеще - 2002" - гр. Сопот

39. Сдружение "Вяра и Любов 92" гр. Пазарджик

40. СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАИТИВИ- ГР. ЛОВЕЧ"

41. Сдружение "Дете и пространство"

42. Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания"

43. СДРУЖЕНИЕ "ЕГИДА " ГР. ПАЗАРДЖИК

44. Сдружение "Еквилибриум"

45. Сдружение "Закрила - Ловеч"

46. Сдружение "Инициатива за развитие - Кърджали решава"

47. Сдружение "Паралелен свят"

48. Сдружение "Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения -БАЛИЗ"

49. Сдружение "Самаряни"

50. Сдружение "Семеен център-Мария"

51. Сдружение "Федерация на социалните сдружения в България"

52. Сдружение "Хаячи" с обществено полезна дейност гр. Нови пазар

53. Сдружение "Център Динамика"

54. Сдружение "ШАНС" , Разлог

55. Сдружение “Гаврош”

56. Сдружение “Знание”

57. Сдружение SOS Детски селища България

58. Сдружение БАЛИЗ Петрич

59. Сдружение Бъдеще за всеки

60. Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения Варна

61. Сдружение за споделено учене ЕЛА

62. Сдружение на полагащи специалисти в социалната сфера "Малки стъпки"

63. Сдружение Общност Мостове

64. Сдружение Ре-Акт

65. Сдружение "ИМКА"

66. Славка Кукова, Български хелзинкски комитет

67. СНЦ "Бъдеще за децата"

68. СНЦ "Иновация"

69. СНЦ "УСМИВКА" гр. Бургас

70. СНЦ „Надежда за добро бъдеще“

71. СП “Наистина жестов език” ООД

72. Съюз на слепите в България

73. Фондация "Заедно в час"

74. Фондация "Институт за социални услуги в общността"

75. Фондация "Карин дом"

76. Фондация "КОНКОРДИЯ България"

77. Фондация "Мисия Криле"

78. Фондация "МСС - България"

79. Фондация "Надежда за малките"

80. Фондация "Подари усмивка"

81. Фондация "Право и Интернет"

82. Фондация "Св. Николай Чудотворец"

83. Фондация "Сийдър"

84. Фондация "Символ на любовта" - Гоце Делчев

85. Фондация "Слънце за всеки"

86. Фондация “Агапедия България”

87. фондация “Взаимно”

88. Фондация “Глобална инициатива в психиатрията-София”

89. фондация “Заслушай се”

90. Фондация Здравето на роу

91. Фондация Карин дом

92. Фондация Светът на Мария

93. Фондация "За Нашите Деца"

94. ФСУ Жулевия дом село Лесичово

95. Център за обществена подкрепа, гр. Велико Търново

96. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца - гр. Пловдив

97. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания -Плевен

98. ЦОП Бургас

99. Национална мрежа за децата