Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна помощ- BG051PO001-5.2.03 „ЗА ПО–ДОБРО БЪДЕЩЕ НА ДЕЦАТА”

Обща цел: Продължаване процеса на реформиране на институционалната грижа в Община Плевен и повишаване качеството на грижата за децата, чрез развитие на нов тип социална услуга, базирана в общността.

Специфични цели:

  1. Продължаване реформата в системата за институционална грижа за деца в Община Плевен чрез: А) Оказване на подкрепа за ускорено реформиране на ДДЛРГ „Детелина” за деца от 3 до 7 г. и повишаване качеството на грижата за тях и Б) Развитие на резидентна услуга от нов тип -Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца от 7 до 18 в гр. Плевен.
  2. Разработване на Комуникационна стратегия за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на децата и семействата в риск, и особено на децата, настанени в специализирани институции.
  3. Повишаване капацитета на персонала на ДДЛРГ „Детелина” и на ЦНСТ, чрез придобиване на нови знания, умения и опит, с оглед постигане на висока ефективност в тяхната работа


Основни дейности: 

  1. Подготовка на материалната база за предоставяне на социална услуга в общността – ЦНСТ (проектиране; СМР  с преустройство на помещения, повишаване на енергийната ефективност и изграждане на достъпна среда; обзавеждане и оборудване)
  2. Изграждане капацитета на персонала на ЦНСТ и ДДЛРГ за предоставяне на нови социални услуги и осигуряване високо качество на грижата за децата (подбор, мотивация и обучение, консултиране, супервизия).
  3. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия (осигуряване на публичност и прозрачност; набиране на кандидати за приемни родители; промяна в нагласите на професионалисти и общественост към децата, отглеждани в домове)
  4. Социална оценка на децата, настанени в ДДЛРГ „Детелина” Плевен.
  5. Предоставяне на комплекс от услуги за децата от ДДЛРГ (възстановяване и поддържане на връзките с родителите; подкрепа за развитие на умения за живот; подготовка за успешна училищна адаптация; превенция на насилието)
  6. Предоставяне на социалната услуга в общността-ЦНСТ

 

Описание на целевата група: 

Деца, на възраст 3-7 г., настанени в ДДЛРГ „Детелина” Плевен, от които 30 – от Община Плевен, 20 – от други общини на Област Плевен и 17 – от общини на областите Ловеч и Габрово. Две от децата са с хронични заболявания. Шестнадесет от децата са от малцинствен произход