„Партньорство за ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца”

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”

 

Проектът започва на 1 септември 2013 г. и е с продължителност 24 месеца.

Общата стойност на проекта е 407521,36 лв., от които 89,92% или 366 443,21 лв. са безвъзмездна помощ от Швейцария.

Обща цел: Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в областите Търговище и Стара Загора чрез повишаване ефективността на предоставяне на услуги по превенция на настаняването на деца в специализирани институции. Проектът ще допринесе и за постигане на основните цели на ТФ ФРУГО, като повиши капацитета на участващите в проекта НПО за предоставяне на качествени социални услуги и укрепи възможностите им да работят в мрежа и общуват с гражданите с оглед мобилизиране на обществена подкрепа.

 

Конкретни цели:

 1. Разширяване на обхвата, достъпността и повишаване на качеството на услугите за деца и семейства в кризисна ситуация и по приемна грижа.
 2. Повишаване на социалната и правната сигурност на децата и семействата в процеса на вземане на решение от Дирекция „Социално подпомагане” и от съда.
 3. Повишаване капацитета на българските партньори за предоставяне на услуги с високо качество, за създаване и поддържане на публично-частни партньорства.
 4. Информиране и популяризиране на резултатите


Очаквани резултати:

 • Разширен обхват, достъпност, повишено качество и ефективност на предоставяните услуги по приемна грижа в КСУДС-Търговище и Ст. Загора.
 • Разширен обхват, достъпност, повишено качество и ефективност на предоставяните услуги за кризисни интервенции. Създадена нова услуга в КСУДС-Търговище – Кризисен център със собствен персонал и финансова обезпеченост. Разширен достъп и спектър на услуги по превенция на домашното насилие към Кризисен център-Ст.Загора.
 • Екипите на услугите са придобили знания и умния за качественото им предоставяне;
 • Повишен капацитет на различни професионалисти да прилагат принципа за най-добрия интерес на детето в процеса на вземане на решение.
 • Разработени и апробирани пакет обучителни програми за продължаващо обучение на съдии и социални работници за участието на деца и семейства в съдебни процедури.
 • Разработени информационни материали за деца, които гарантират спазване и ефективно изпълнение на правата на детето като участник в съдебни производства.
 • Повишен капацитет и подобрена институционална устойчивост на българските партньори, както и на НПО, включени в проекта, за предоставяне на социални услуги с висока ефективност;
 • Разширяване на партньорството и работата в мрежа между екипите на българските НПО, както и между българските и швейцарския партньор, подобряване на взаимодействието с общините-възложители;
 • Засилено участие на обществеността при решаване на конкретни случаи на деца и семейства в риск, променени са нагласи на професионални групи

 

Основни дейности:

Дейност 1. Управление и координация на проекта

Дейност 2. Създаване на екипи по Приемна грижа към ЦОП в КСУДС-в Търговище и Ст. Загора.

Дейност 3. Надграждане на услугите, предоставяне в Център „Спешен прием” (ЦСП) към ЦОП-Търговище и отделянето му в самостоятелна услуга „Кризисен център за деца, жертви на трафик и насилие и на услугите по закрила на жертви на насилие – жени и майки с деца и превенция на домашното насилие в Кризисен център  – Стара Загора.

Дейност 4. Повишаване капацитета на екипите на услугите „Приемна грижа” и „Кризисен център”.

Дейност 5. Повишване на капацитета на социалните работници и съдиите за работа с деца и семейства, които участват в съдебни процедури.

Дейност 6. Повишаване на капацитета на НПО- доставчици на социални услуги за деца и семейства.

Дейност 7. Разработване и изпълнение на информационна стратегия.