„Подкрепа и разширяване на въздействието на Системата за мониторинг на детския труд (CLMS) в България”

„Подкрепа и разширяване на въздействието на Системата за мониторинг на детския труд (CLMS) в България" –ІІ фаза- октомври 2008-септември 2009 г.

Проектът се финансира от МОТ и е на стойност 68 301 лв.

Целта на проекта е да изгради капацитет в още три области – Търговище, Шумен и Пазарджик за прилагането на апробираната в първата фаза на проекта в областите София (Красна поляна, Връбница и Сердика) и Кърджали- Система за наблюдение на детския труд (СНДТ).

В сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане, местната власт и местните отдели за закрила на детето (ОЗД) в Търговище, Шумен и Пазарджик ще бъде подкрепен капацитета на общинските Комисии за закрила на детето за работа срещу най-тежките форми на детски труд и мултидисциплинарни екипи от наблюдатели.

Мултидисциплинарните екипи (МДЕ) ще идентифицират децата по време на редовните им, два пъти месечно, посещения за наблюдение на местата, където децата работят (на улицата или в селското стопанство) и наблюдение на училището, или като продължение на сигналите/ докладите, получавани от ОЗД, КСУ или полицията в трите пилотни области. След насочване към съответните услуги, МДЕ от наблюдатели ще проследяват децата, обхванати от проекта, за да се уверят, че те са изтеглени от труда и са записани в редовната образователна система, в неформална образователна институцаи или др.

Базата данни ще се обновява редовно, за да отрази напредъка, постигнат от децата, както и предоставените услуги.