Подобряване качеството на грижа за децата в ДДЛРГ „Асен Златаров”

Проектът се финансира от Фонд "Социална закрила" с 31 000 лв. МСС-България е партньор на с-ие ИСДП, водеща организация за изпълнение на проекта.

Срок на изпълнение: 3 август-31 декември 2012 г.

Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот на децата, настанени в ДДЛРГ „Асен Златаров”, разположен на територията на гр. София. Проектът предвижда няколко компонента: анализ на ситуацията и въвеждане на нова организация на ежедневието и грижата за децата; повишаване компетентността на персонала и директна работа с децата в дома, която цели да развие уменията за общуване, за самостоятелен живот, за участие в изграждане на безопасна среда, без насилие в дома, в който живеят. Очакваните резултати от проекта са: подобряване на общия климат в дома, повишаване на компетентността на персонала, повишаване на уменията на децата за самостоятелен живот, подобряване на качеството на грижа и на организация на живот на децата, както и подобряване на взаимоотношенията между децата и възпитателите в дома.

Основната цел на проекта е да подобри качеството на живот на децата, настанени в ДДЛРГ „Асен Златаров” чрез по-активно споделяне на грижата за тях от родното семейство, системата за закрила, дома, медицинските служби, училище и др.

Във връзка с тази голяма цел проектът си поставя и следните под-цели:

  • Да въведе подобрения в организацията на живот и грижа към децата;
  • Да развие компетентността на персонала за директна работа с деца в ситуация на изоставяне;
  • Да повишат уменията на децата за самостоятелен живот, социално включване, асертивно общуване и уменията за участие и взимане на решения и цялостно участие във всички сфери на дейност, касаещи техния живот;


Преки бенефициенти

  1. Екипът на ДДЛРГ „Асен Златаров”
  2. Децата, настанени в ДДЛРГ
  3. Семействата на настанените в ДДЛРГ деца

Непреки бенефициенти

Децата от ДДЛРГ в цялата страна, в които ще се прилага новата методика за работа, както и техните семейства.  Специалисти от ДДЛРГ в страната, които ще се обучават по разработената обучителна програма и ще ползват новата методика.

Проектът предвижда извършване на групи от дейности, които са обособени в няколко компонента:

  • Оценка на ситуацията и въвеждане на промени в организация работа с деца в дома за деца, лишени от родителска грижа;
  • Прилагане на подобрен модел на работа с децата в ДД и родителите им;
  • Мониторинг на грижата в ДД, супервизия, методическа подкрепа и обучения на персонала


Очакваните резултати от проекта са: подобряване на общия климат в дома, повишаване на компетентността на персонала, повишаване на уменията на децата за самостоятелен живот, подобряване на качеството на грижа и на организация на живот на децата, както и подобряване на взаимоотношенията между децата и възпитателите в дома.