Полезна информация за бежанците от Украйна към 11 март 2022 г./Practical Information for Refugees of Ukraine as of March 11, 2022

Временна закрила:

На 9 март 2022 г. българското правителство прие решение, с което предоставя временна закрила на влизащите от Украйна лица в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила. Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година.

Лицата с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България, получават временна закрила считано от 24 февруари 2022 г. до изричното им волеизявление за ползване на временна закрила, но не по-късно от 31 март 2022 г.

Регистрация в България:

В следващите седмици в повечето областните градове в страната ще се създаде организация за регистрация към специални пунктове, най-вероятно към полицията, където бежанците от Украйна ще могат да се регистрират и да получат български документ за пребиваване в България за срок до една година като лица под временна закрила. Този документ се нарича „Регистрационна карта на чужденец с временна закрила“.

Права на регистрираните лица от Украйна:

След регистрацията в България и получаването на регистрационна карта на чужденец с временна закрила, за бежанците от Украйна автоматично възникват няколко важни права, които важат за срока на предоставената им временна закрила в срок от една година:

- да останат да пребивават в България за срока на временната закрила;

- право на труд и работа – без да е нужно никакво разрешение;

- право на професионално обучение, ако е необходимо;

- право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост:

- право на социално подпомагане;

- право на медицинска помощ при спешни състояния. Децата до 18 години, непридружените деца, бременните жени и самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, имат право на пълно медицинско обслужване като българските граждани.

- право на безплатно образование за децата под 18 години. Повече информация за записване на дете в училище: https://mon.bg/bg/news/4708

- право на безплатна детска градина за деца до 6 години. Повече информация за подаване на заявления за записване в детска градина: https://mon.bg/bg/news/4708

- право свободно да се завръщат в държавата си по произход, ако пожелаят.

След изтичането на една година, срокът на временната закрила за бежанците от Украйна може да бъде продължаван с по шест месеца до общо 3 години. Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната в Украйна приключи. Ако това не се случи след изтичането пълния срок на временната закрила, бежанците от Украйна ще имат право да подадат в България индивидуална молба за предоставяне на убежище или на международна закрила, която да бъде разгледана и по нея да бъде взето решение от Държавната агенция за бежанците. Повече за процедурата за получаване на международна закрила: https://www.aref.government.bg/index.php/bg/node/42

Temporary protection:

On March 9, 2022, the Bulgarian government adopted a decision granting temporary protection to persons entering from Ukraine in accordance with the Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection. Temporary protection is granted from February 24, 2022 for a period of one year.

Persons with foreign citizenship or statelessness, who left Ukraine as a result of hostilities and entered and remained in the territory of Bulgaria will receive temporary protection from February 24, 2022, until their explicit declaration of intent to use temporary protection, but not later of March 31, 2022.

Registration in Bulgaria:

In the coming weeks, an organization will be set up in most regional cities (oblastni gradove) in the country to register at special points, most likely within the police stations, where refugees from Ukraine will be able to register and obtain a Bulgarian residence permit for up to one year as individuals. Under the temporary protection. This document is called the "Registration card of a foreigner with temporary protection".

Rights of registered persons from Ukraine:

After the registration in Bulgaria and the receipt of a Registration card of a foreigner with temporary protection, several important rights automatically arise for refugees from Ukraine, which are valid for the term of the temporary protection granted to them within one year:

- to remain in Bulgaria for the period of temporary protection;

- right to labour and work - without the need for any permission;

- the right to vocational training, if necessary;

- the right to adequate accommodation or means for accommodation, if necessary:

- right to social assistance;

- the right to medical care in emergency situation. Children under the age of 18, unaccompanied children, pregnant women and single parents with minor children have the right to full medical care as Bulgarian citizens.

- the right to free of charge education for children under 18 years. More information about enrolling a child in school: https://mon.bg/bg/news/4708

- right to free of charge kindergarten for children up to 6 years. More information about submitting applications for enrollment in kindergarten: https://mon.bg/bg/news/4708

- the right to return freely to their country of origin if they so wish.

After one year, the term of temporary protection for refugees from Ukraine may be extended with six months up to a total of 3 years. This period could be terminated earlier if the war in Ukraine ends. If this does not happen after the full term of temporary protection, refugees from Ukraine will have the right to submit to Bulgaria an individual application for asylum or international protection, which will be considered and decided by the State Agency for Refugees. . More about the procedure for obtaining international protection: https://www.aref.government.bg/index.php/bg/node/42