Правосъдие-приятел на детето

Проектът се финансира от фондация ОАК и се изпълнява съвместно с фондация „Детски правен център-България”.

Срок на изпълнение: Септември 2012 – Август 2015 година

Основната  цел на проекта е да се осигури спазване на правата на детето преди, по време и след приключване на съдебното производство в областта на гражданското правораздаване чрез въвеждане на минимални стандарти, които гарантират правосъдие - приятел на детето. Минималните стандарти предвиждат: разработването на програми за обучение на магистрати и социални работници, предоставяне на базисно и специализирано мулти-дисциплинарнообучение на магистрати и социални работници, адаптиране на съдебните зали,специализация на съдебни състави, разработване и предоставяне на интегрирани услуги, които подкрепят детето и неговото семейство преди, по време и след приключване на съдебното производство и разработване и разпространение на информационни материализа деца, които участват в съдебни производства по Семейния кодекс, Закона за закрила на детето, Закона за защита от домашно насилие и други нормативни актове в областта на гражданското правораздаване.

Минималните стандарти, които гарантират правосъдие - приятел на детето ще бъдат пилотирани в три районни съдилища – модели (Районен съд Бургас, Районен съд Велико Търново и Районен съд Златоград). В обученията обаче ще се включат допълнително и съдии от следните районни съдилища – Разград, Козлодуй, Петрич, Благоевград, Дулово, Бяла Слатина, Берковица, Хасково, Разлог, Смолян, Карлово и Пловдив.