Проекти по програма ФАР 2004/016-711.01.02 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи"

„Регионален ресурсен център за обществена пподкрепа „Отворена врата”- В. Търново и „Изграждане на Център за социални услуги за деца и семейства “Дом за нашите деца” – Дряново. 

И в двата проекта МСС – България е партньор на водещата организация съответно Европейски информационен център, В.Търново и НЧ „Развитие", Дряново и отговаря за обучението, консултирането и супервизията на персонала, за методиката на работа по предоставяне на услугите за деца и семейства, за разработване, разработване на система за вътрешна оценка на качеството на услугите.