Програма Фар BG 2006/018-343.01.01 “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

Програма Фар BG 2006/018-343.01.01 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", „Децата на Смолян-споделена грижа и отговорност", където МСС-България е партньор на община Смолян. Проектът се изпълнява за срок от 12 месеца - 28.11.2008 – 30.11.2009 г.

Обща цел: Подкрепа процеса на деинституционализация и повишаване качеството на грижа за децата, отглеждани в извънсемейна среда в община Смолян, чрез развитие на нови социални услуги, насочени, както към създаване на среда и условия за отглеждане, максимално близки до семейните, така и към предотвратяване на институционализацията и насилието над деца в риск и за успешна социална интеграция.

Специфични цели:

 • Продължаване на реформата в системата за институционална грижа за деца в община Смолян чрез развитие на услуги от нов тип - Център за настаняване от семеен тип за младежи от 15 до 18 (19 години) в гр. Смолян.
 • Стимулиране развитието на приемната грижа на територията на община Смолян, като ключова алтернатива за отглеждане на деца, които поради някакъв проблем не могат да останат в биологичното си семейство.
 • Повишаване капацитета на персонала на социалните услуги в общността чрез придобиване на нови знания, умения и опит с оглед висока ефективност в тяхната работа.

Основни дейности:

 • Управление и координация;
 • Продължаване работата на изградената вече партньорска мрежа на местно и регионално ниво за постигане на основната цел на проекта чрез дейността на Оперативната партньорска група (ОПГ);
 • Ремонт и оборудване на помещенията, необходими за предоставяне на услугите на Център аз анастаняване от семеен тип (ЦНСТ). Дооборудване на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в риск (ЦСРИ) за ефективно изпълнение на проектните дейности;
 • Изграждане на и повишаване на капацитета на персонала на ЦНСТ и ЦСРИ за предоставяне на социалните услуги в общността чрез придобиване на нови знания, умения и опит с оглед висока ефективност в тяхната работа;
 • Стимулиране развитието на приемната грижа в община Смолян чрез разработване и провеждане на информационна кампания за набиране на кандидати за приемни родители;
 • Предоставяне на услугата „Приемна грижа";
 • Предоставяне на услугите в ЦНСТ.

Целеви групи:

 • Деца и младежи в риск над 15 години от община Смолян:
  • Деца, настанени в ДДЛРГ- Широка Лъка, които трябва да продължат образованието си след 8 клас – средногодишно – 6-8 деца;
  • Деца в риск над 15 години от семейства в общността, за които ОЗД прилага мярка за закрила- настаняване извън семейството – по данни на ОЗД-Смолян са 10-12 годишно;
 • Семейства от общността, потенциални кандидати за приемни семейства- 10-20;
 • Професионалисти в системата за социални услуги за деца и семейства – соц. работници, психолози, педагози и социални сътрудници към консултативните социални услуги в общността на територията на областта, Дирекция „Социално подпомагане", от други институции и структури - 30-40 души.