Програма ФАР “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

Договор №2005/017-353.01.02-1.01 за изграждане на Център „Майка и бебе" за превенция на изоставянето, община Враца, където МСС-България е водеща организация с партньор община Враца. Проектът ще се изпълнява за период от 14 месеца в периода 1.04.2008-31.05.2009 г. Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 107 939.47 евро.

Целта на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация на деца в ранна детска възраст на територията на община Враца чрез изграждане на Център „Майка и бебе" /ЦМБ/, който ще предоставя социални услуги за предотвратяване на изоставянето, неглижирането и настаняването на децата в специализирани институции.

Основните целеви групи, към които са насочени услугите на Центъра "Майка и бебе" са деца на възраст от 0 до 3 години в риск от изоставяне, неглижиране и настаняване в институция, както и техните семейства.