„Разширяване модела на приемна грижа в България”

Изпълнява се за периода 23 юни 2009-23 юни 2011 г. МСС-България е водеща организация в партньорство със сдружение ИСДП. Проектът се финансира от УНИЦЕФ.

Дългосрочна цел на проекта: Да се окаже подкрепа за продължаване процеса на повишаване благосъстоянието на децата в България и на реална деинституционализация чрез развитие на социалната услуга „приемна грижа" в осем области на страната, насочена към предотвратяване на институционализацията на деца в риск и осигуряване на детето на сигурна и безопасна семейна среда, в която да се отглежда.

Краткосрочни задачи:

  1. Развитие на модела на Център за приемна грижа на ниво област. Създаване на обща практика на предоставяне на социалната услуга "приемна грижа" между партньорите в 8 области в страната – доставчици на социални услуги (НПО, Общини), Дирекции „Социално подпомагане"/ Отдели „Закрила на детето" (ДСП/ОЗД), Комисии за закрила на детето (КЗД).
  2. Създаване на единна обучителна програма за кандидати за приемни родители и за обучители – социални работници.
  3. Провеждане на национална информационна кампания за приемна грижа на местно ниво.
  4. Развиване на капацитета на партньорите в процеса на предоставяне на услугата "приемна грижа".

Очаквани резултати:

  • Апробиран модел за развитие на услуга на областно ниво.
  • Приет стандарт за основни компетенции на доброволни и професионални приемни семейства.
  • Разработена подробна програма за обучение на кандидати за приемни семейства.
  • Подобрен модел на взаимодействие между системата за закрила на детето, местни доставчици на социални услуги за деца и НПО и повишено качество на услугата приемна грижа.