„Регионален подход в осъществяване на реформата в обществената грижа за деца в област Смолян”

Проектът се изпълнява в периода 1 февруари 2010- 31.12. 2012 г. Осъществява се с финансовата подкрепа на фондация ОУК и фондация „Лорд Мичелхам от Хелингли"-Швейцария.

Обща цел: Подкрепа процеса на деинституционализация и цялостно реформиране на обществената грижа за деца в област Смолян чрез развитие на достъпни, отговарящи на потребностите на населението социални услуги за деца и семейства, насочени към предотвратяване на институционализацията, насилието и социалната изолация и за създаване на условия за успешна социална интеграция.

Специфични цели:

  • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на децата и семействата в риск и по-широко ангажиране на обществеността за спазване правата на детето и по-специално по отношение на развиваните услуги, насилие над деца и социално включване на децата с увреждания.
  • Изграждане на партньорска мрежа за застъпничество на общинско и областно ниво, подобряване на координацията и въвеждане на мултидисциплинарния подход в работата за оказване на подкрепа на деца и младежи в риск.
  • Подготовка и предоставяне на услуги в Дневни центрове за деца с увреждания в общините Рудозем, Мадан и Доспат.
  • Подготовка и предоставяне на услуги в Центрове за обществена подкрепа в общините Златоград, Мадан, Доспат и Рудозем.
  • Осигуряване на среда, предпазваща децата от злоупотреба и насилие чрез въвеждане на вътрешноорганизационни политики, процедури и стандарти за закрила на детето в институции и организации, ангажирани в работата с деца на територията на област Смолян.


Очаквани резултати:

  1. Разработена и реализирана Комуникационна стратегия, включваща три информационни кампании.
  2. Развита подкрепяща партньорска мрежа около новите услуги.
  3. Подготвени ДЦДУ и ЦОП в горепосочените общини, предоставящи услуги, съответстващи на стандартите за качество и в унисон с най-добрите европейски и национални практики.
  4. Разработена вътрешна политика на МСС-България за превенция на насилието над деца. Разработени и въведени в практиката политики и правила за превенция на насилието над деца в ОЗД-Смолян, ДДЛРГ- Широка лъка и в общообразователно училище-Смолян.