Становище на 49 НПО по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги и по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социални услуги

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 

Ние, долуподписаните организации, сме активни и доказали се в своята работа професионалисти в сферата на социалните услуги, застъпничеството и социалното включване - представители на ползватели на социални услуги, правозащитни организации, мрежи на организации, организации с дългогодишна история, богат практически опит и професионална експертиза на национално и международно ниво. Много от нас познават социалните услуги в общността в страната от самото им начало и участват активно в тяхното развитие и усъвършенстване. За всички нас добрата регулация на сектора на социалните услуги е преди всичко възможност да се подобри достъпът до подкрепа на уязвимите групи и гаранция за осигуряване на техните права, качество на живот и социално включване.

                Имайки предвид този опит и работейки активно в политиките за правата на човека и развитие на социалната сфера, изразяваме следното становище по посочените законопроекти:

                I. Аргументи по същество защо приетата нормативна уредба не трябва да бъде отменена/изменена: 

                Без да е необходимо да правим подробен анализ на Закона за социалните услуги, искаме да изтъкнем няколко нови положения, които ако бъде отменен, ще остане само надеждата за българските граждани, които се нуждаят от подкрепа, че някога (без да е ясно кога) промяната може и да се случи:   

1. Отмяната на Закона за социалните услуги ще покаже отказ на държавата да развива  подкрепата за уязвимите групи чрез предоставяне на качествени услуги в условията на нарастващи предизвикателства към гражданите. 

                Общоизвестен факт е, че социалната сфера има нужда от постоянно развиване и прилагане на нови и по-добри механизми за подкрепа на всички, които са в уязвимо положение - деца и семейства, възрастни, хора с увреждания и други. Законът за социално подпомагане се прилага повече от 15 години и вече не отговаря на съвременното обществено развитие и нуждите на гражданите. Този закон вече изостава и от равнището на знанието и подготовката на професионалистите. 

Пълният текст на становището е публикуван в този сайт в раздел "Библиотека/Публикации"