Становище на фондация "Международна социална служба-България" по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги

До

Г-н ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Изх. № 301/3.12.2019 г.

Относно: Становище по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г. и по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социални услуги, 954-01-81

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Фондация „Международна социална служба-България“ има 17 годишна история. Основана през 2002 г. във В.Търново по ЗЮЛНЦ, като юридическо лице  с нестопанска цел в обществена полза, фондацията работи за защита правата на децата и подкрепа на семействата за реализиране визията на организацията, която гласи: „Ние  вярваме, че най-благоприятната среда за развитие на детето е семейната. Всяко дете трябва да расте в сигурна и стабилна среда, която да му позволи да развие потенциала си в най-висока степен, да бъде зачитано като личност, неговото мнение да бъде изслушвано и уважавано.“ За постигане на тази визия и в изпълнение на нашата мисия, организацията изпълнява проекти в областта на  правата на детето и за развитие на  нови социални услуги в подкрепа на децата и семействата.

За периода 2002-2019 г. МСС-България е изпълнила над 25 проекта и е съдействала чрез тях за разкриването (ремонт, оборудване, обучение на персонала, управление на услугата в рамките на проекта) на 31 социални услуги за деца и семейства в 13 общини в страната, като Търговище, В.Търново, Лясковец, Ловеч, Севлиево, Враца, Смолян, Габрово, Доспат, Рудозем, Златоград, Девин, Котел. Сред тези социални услуги са няколко нови за страната услуги, като:

 • Първите за страната Преходни и Наблюдавани жилища, съответно за подготовка за самостоятелен живот и за младежи, напуснали домовете за деца в общините В.Търново, Севлиево и Ловеч – 2005 г.
 • Първият Кризисен център за деца, жертви на насилие и трафик в с. Балван, община В.Търново – 2006 г.

От 2006 г. МСС-България участва в конкурси, обявени от общини за възлагане управлението на социални услуги на външен доставчик в съответствие с разпоредбите на Закона за социално подпомагане и управлява социални услуги за деца и семейства. Към ноември 2019 г. организацията управлява 14 услуги за деца и семейства, държавно-делегирана дейност, в 6 общини (В.Търново, Търговище, Севлиево, Смолян, София, Котел) на базата на Договор със съответната община за възлагане управлението на външен доставчик.

            Базирайки се на своя близо 15 годишен опит в разработването и управлението на социални услуги, МСС-България категорично възразява срещу мотивите, с които народните представители от ПГ на партия „Атака“ предлагат отмяна на Закона за социалните услуги, както и изразява своята категорична подкрепа за Закона за социалните услуги (ЗСУ).

 1. Ще коментираме два от мотивите на вносителите на законопроекта за отмяна на ЗСУ:

1.В мотивите се казва, „Законът бе приет набързо, без сериозно обществено обсъждане“. Законът за социалните услуги беше приет след широк консултативен процес. 

Консултативният процес с участието на различни заинтересовани страни започна след изработване на Пътна карта от членовете на Работната група и МТСП, която бе приета през 2017 г. В нея бяха уточнени начинът за провеждане на дискусиите, основните принципи и етапите на работа. След приемане на Картата, бяха определени основни теми за обсъждане, проведоха се шест тематични дискусии с отворено участие, по време на които се формулираха ключовите предложения за новите положения в бъдещия закон. Беше изработена Концепция за съдържанието на закона, която бе подложена на обществено обсъждане.

Изработването на законопроекта стъпи върху тази Концепция, надгради всички  предхождащи стъпки, като в процеса на работа се направиха усилия да се отразят възможно най-широк кръг мнения в Работна група, съставена от над 80 члена. Именно за това смятаме, че законът е добро предложение, тъй като текстовете отразяват постигнатите договорености през различните етапи, давайки възможност да се чуят много и различни мнения, вкл. на експерти с дългогодишен опит в разработването и управлението на различни социални услуги за всички уязвими групи.

2. В мотивите се посочва: „Законът фаворизира, и това е една от главните му цели,  неправителствени организации, които са застанали на входа и изхода в очакване на държавно финансиране от следващия Държавен бюджет за 2020 г.“. ЗСУ не увеличава правомощията на частните доставчици, а дори напротив - увеличава техните задължения и въвежда нови форми на контрол, а именно:.

 • По отношение възможността за възлагане управлението социални услуги на частни доставчици:

Трябва да обърнем внимание на уважаемите народни представители, че възможността социални услуги да се възлагат от страна на общините за управление на външни доставчици е правна норма в Закона за социално подпомагане от 2003 г., т.е. това не е нова разпоредба. Но дали дадена община ще обяви конкурс за възлагане не зависи от желанието на НПО, а от кмета на общината. През годините е имало не малко обявени конкурси от общините, на които не се е явявал нито един кандидат. Ако твърдението на вносителите е вярно, то тогава НПО не би трябвало да изпуснат нито една възможност за участие  и съответно управление на услугата.

 • По отношение задълженията на частните доставчици:
 • По сега действащия Закон за социално подпомагане само частните доставчици на социални услуги за деца и семейства, освен да се регистрират като доставчици на услуги в АСП, трябваше предварително да бъдат лицензирани от ДАЗД. В Закона за социалните услуги задължението за лицензиране е разширено към всички частни доставчици, независимо от целевата група, за която предоставят услуга- деца или възрастни. Съгласно чл. 148, ал. 2, 3 и 4 и чл. 158 ал.1 при неспазване на стандартите за качество, неизпълнение в срок на задължителни предписания на Агенцията за качество или други нарушения, лицензът се отнема и предоставянето на услугите се преустановява за определен срок. Налагат се и финансови санкции.
 • Контролът върху дейността на частните доставчици не се различава по същество от този върху общините, които предоставят услуги, но частните доставчици имат и много други задължения към Агенцията за качество за обстоятелства, които са свързани с процеса по лицензиране.
 • Увеличават се задълженията по отчетността на всички доставчици на социални услуги, в това число и на частните. До влизането на ЗСУ в сила, доставчикът е изпълнявал договорните си задължения към общината, като е предоставял както ежемесечни отчети за дейността си – технически и финансови, така и годишни. С влизането на ЗСУ, съгл. чл.112 ал.3 доставчиците са длъжни да изготвят ежегодни доклади за качество, които да предоставят не само на общината възложител, но и на Агенцията за качество.
 • Частните доставчици не могат да формират печалба при управлението на социални услуги – нито в рамките на досега действащия ЗСП, нито в рамките на новия ЗСУ. В края на бюджетната година частният доставчик е задължен да върне в общинския бюджет неизразходваните средства от предоставеното финансиране  за съответната услуга. Много от НПО, доставчици на социални услуги, извън средствата, предоставени от дадената община в рамките на договора, базирани на финансовите стандарти за съответната година, привличат допълнително средства в подкрепа на целевите групи- факт, с който общините възложители са запознати и високо оценяват.
 1. Допълнително искаме да изтъкнем и нашите аргументи защо приетият Закон за социалните услуги не трябва да бъде отменен или изменен.
 1. Законът води до реална реформа в областта на социалната подкрепа за уязвими групи чрез социални услуги. Той стъпва на основни принципи и заимства ключови моменти от Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги, като:
 • Подобряване достъпа до услугите (въвежда се национална карта на социалните услуги, която да отговаря на потребностите и демографския профил на населението, общодостъпни и специализирани услуги, базирани на индивидуалните потребности на лицето, интегриран подход в предоставянето, координиране на действията при наличие на определени рискове и пр. Облекчава се също така и достъпът до социални услуги за деца с увреждания, които се извеждат от групата на децата в риск;
 • Гъвкавост, ефективност и ефикасност при използване на обществен ресурс. Социалните услуги трябва да подкрепят лицата, които ги ползват, за да се преодолее социалното изключване, да бъдат защитени правата им, да се повиши качеството на живота им (лицензиране на всички частни доставчици, нови стандарти, система за контрол и мониторинг, задължения за развитие на човешкия ресурс, управление на случай, интегриране на подкрепата, въвеждане на нови форми за публично-частни партньорства и пр.).
 1. Въвежда превенция на рисковете:въведени са общодостъпни услуги с цел първична превенция, които осигуряват информиране, консултиране и обучения за реализиране на права и умения. Въвежда се нов ред за достъп до социалните услуги, при който насочването към услугата се възлага на общините По този начин се намалява и административната тежест върху потребителите.
 2. Законът поставя ясен фокус върху качеството на социалните услуги.  Предвижда се специално да бъдат развити детайлно нови стандарти за качество и ако услугите не отговарят на тях да бъде спирано финансирането им. Качеството ще включва стандарти, отнасящи се до: 1/ организация и управление на услугата; 2/квалификация и професионално развитие на служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на услугата; 3/ефективност на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им.
 3. Дадена е възможност за реализиране на интегриран подход на подкрепа: законът задължава различните системи (социална, образователна, здравна, др.) да имат координирани действия при идентифициране на потребностите от подкрепа. Това налага те да разработват общи планове за човека, ще намали тежестта върху родителите и близките да сноват между институциите и да се опитват да ги накарат да си взаимодействат.

Уважаеми народни представители,

 Вярваме, че няма да предприемете действия за отмяна на ЗСУ. Към момента има много идентифицирани проблеми и незадоволени потребности на редица уязвими групи – деца, изведени от семействата си, стари хора, хора с увреждания, семейства в тежък конфликт или друга кризисна ситуация, жени и деца, жертви на насилие, хора с психични проблеми и др., които се нуждаят от адекватни мерки за подкрепа и по-ефективни социални услуги. Не отнемайте възможността да се направи поне една крачка за решаването им!

Неправителствените организации не са пречка, а сериозен партньор на държавата и общините от самото начало на развитие на сектора на социалните услуги. Те са били в основата на развитието на първите в страната ни социални услуги – за деца с увреждания, деца на улицата, деца, лишени от родителска грижа и др. Разглеждането им като печалбари и консуматори на държавни пари обезсмислят труда на стотици хора в продължение на 20 и повече години и обезверят и малкото останали ентусиасти, които вярват в способността на демократичното общество и българската държавата да развие по-добра социална политика. НПО притежават експертност, воля и сили да се борят за изпълнение на своите визии и мисии в подкрепа на най-нуждаещите се членове на нашето общество, в името на които са създадени!

С уважение:

Екип на „Международна социална служба-България“

гр. В.Търново