Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания от 7 до 18 годишна възраст

Управлява се пряко от директора на КСУДС

Координати на услугата:
гр. Търговище,
кв. „Запад-3”,
тел: 0601/6-11-48; 0895662273

Капацитет: 10 деца

Екипът на ЦНСТ работи по модел на "Терапевтична резидентна грижа".(основаващ се на научните знания за значението на грижата, базирана на индивидуалните потребности на децата, отчитащ преживяната от децата травма и нейния ефект върху развитието на детето, както и на възможността на детето да изгражда връзки и поддържа взаимоотношения с възрастните), като провежда ежемесечен мониторинг и ежегодна оценка на ефекта от прилагането му върху децата и персонала.