Център за обществена подкрепа

Какво представлява социалната услуга:

Центърът за обществена подкрепа обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за

полагане на добра родителска грижа за децата.

Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:

 • семейства, при които има риск да изоставят децата си за отглеждане в специализирана институция или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;
 • деца от общността, жертви на физическо и емоционално насилие  и техните семейства или за които родителите не полага грижи;
 • деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства;
 • деца с проблеми в поведението и техните семейства;
 • деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;
 • кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;
 • кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;
 • семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си.

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

 • социални работници;
 • психолози;
 • педагог;
 • други специалисти в зависимост от специфичните местни потребности на децата и семействата.

В Центъра за обществена подкрепа се предоставят следните услуги:

1. Психологическа подкрепа и  консултиране на деца за:

 • възстановяване и подобряване на връзките им със семейството;
 • развитие на умения за живот;
 • справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници;

2. Педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище;

3. Подкрепа на семейството, информиране и консултиране на родителите за:

 • осигуряване на безопасна и сигурна среда за детето, повишаване на уменията им за полагане на добри грижи за детето,  предотвратяване  на риск от насилие.
 • изготвяне и подаване на различни документи в местни и държавни институции;
 • търсене и намиране на работа ;
 • получаване на здравни услуги –избор на личен лекар профилактични прегледи, необходимост от лечение в болница;
 • възможностите за ползване на други услуги, необходими на детето.

Условия за ползване на услугите :

Децата и родителите могат да ползват услугите на Центъра,

 • като се обърнат към Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” в общината и получат направление за услугата, която искат, след което сключат договор с доставчика на услугите за предоставяне на съответната услуга;
 • като подадат заявление до доставчика на услугата за ползване на конкретна услуга и сключат договор с него за предоставяне на конкретната услуга.