Център за обществена подкрепа

В Цeнтъра за обществена подкрепа съгласно Преходни и заключителни разпоредби, § 1, т.11 от Наредбата за качеството на социалните услуги до приемането на Националната карта на социалните услуги се предоставят следните социални услуги по чл. 12 и 15 от Закона за социалните услуги:

Общодостъпни:

 • информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца;
 • мобилна превантивна общностна работа.

Специализирани:

 • информиране и консултиране;
 • психологическа терапия;
 • обучение за придобиване на умения за деца и лица (деца в риск, родители, кандидат-осиновители, младежи до 25 г., напуснали резидентна грижа за деца);
 • застъпничество и посредничество;

Специализираните услуги се предоставят като комплекс в рамките на ЦОП, а потребителите могат да ги ползват самостоятелно или в комбинация в зависимост от техните индивидуални потребности.

Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:

 • семейства, при които има риск да изоставят децата си за отглеждане в специализирана институция или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;
 • деца от общността, жертви на физическо и емоционално насилие  и техните семейства или за които родителите не полага грижи;
 • деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства;
 • деца с проблеми в поведението и техните семейства;
 • деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;
 • кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;
 • кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;
 • семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си.

Услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от:

 • социални работници;
 • психолози;
 • педагог;
 • други специалисти в зависимост от специфичните местни потребности на децата и семействата.

Условия за ползване на услугите :

 1. Децата и родителите могат да ползват общодостъпните услуги , като се обърнат директно към специалистите на място в центъра, без насочване и без скюлчване на договор. Този тип услуги се предоставя в срок до 2 месеца.
 2. Семействата ползват специализирани услуги по направление или редварителна оценка на потребностите, издадени от Дирекция "Социално подпомагане" в общината  след което сключат договор с доставчика на услугите за предоставяне на съответната услуга;