Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (ЦСРИ)

Ръководител: Ваня Иванова

Координати:  гр. Велико Търново,
бул. България 24,
тел. 062/ 60 14 06, 0895 662 284,
e-mail: csri_vt@abv.bg
Фейсбук страница: МСС - България, ЦСРИ за деца и младежи - Велико Търново 

Капацитет: 40 потребители

Специфични дейности (извън описаните в дефиницията или методиката)

Още при самото постъпване в услугата, специалистите запознават детето и неговите родители, настойници, попечители с услугите в Центъра, както и начините и мястото, където те могат да изразят своето мнение (книжка на потребителя, книга за отзиви, информационно табло, пощенска кутия, страница в социалната мрежа, процедурата за жалби и оплаквания)

Екипът на ЦСРИ изработи Книжка на потребителя „Серго, ти и ЦСРИ“ , в която по адаптиран и интерактивен начин всеки специалист запознава детето със своята специалност и дейностите, които ще се извършват в съвместната им работа. В нея има част за родителите, в която са описани индикатори, по които те могат да се ориентират кога е необходимо да се консултират с даден специалист. В книжката са описани дейностите, които се извършват в ЦСРИ, както и договорености и препоръки към родителите (настойниците, попечителите).