Център за социална рехабилитация и интеграция

 

 Услугите се насочени към деца и младежи с различни по вид и степен на тежест увреждания (физически и ментални увреждания; деца с тежка, средна или лека умствена изостаналост; деца с прояви от аутистичния спектър; деца с различни синдроми, напр.Даун; с множествени увреждания; деца със специални образователни потребности) на възраст 7 до 18 (20) години.

В съответствие с & 1. т. 9 на Наредбата за качеството на социалните услуги до приемането на Националната карта на социалните услуги за социалните услуги, предоставяни в центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи се предоставят следните услуги:

Общодостъпни:

1. Информиране, консултиране

2. Обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения за полагане на грижа.

Специализирани:

1. Психологическа терапия - подпомага  децата и младежите с увреждания:

 • да изразят собствените си чувства, нужди и желания;
 • да преодолеят проблеми, свързани с поведението и общуването в семейната или други социални среди;
 • да развият способности за изграждане и поддържане на взаимоотношения с деца и лица;
 • да развият вниманието, паметта, мисленето и въображението си като ресурс за подобряване на познавателното им развитие;
 • да откриват свои нови способности и интереси.

2. Логопедична терапия - помага на децата и младежите с увреждания:

 • да изговарят правилно звукове;
 • да обогатят речника си;
 • да се научат да говорят правилно;
 • да преодолеят заекването;
 • да общуват чрез картинки или други алтернативни средства.

3. Двигателна рехабилитация, която спомага на децата и младежите с увреждания за:

 • подобряване на общото им физическо развитие;
 • повишаване на двигателната им активност;
 • подобряване на координацията на движенията и фината моторика;
 • подобряване на ориентацията в пространството и др.

4. Обучение за придобиване на:

А. Познавателни умения, чрез които децата и младежите се научват:

 • да познават цветовете и формите;
 • да се ориентират в пространството и във времето;
 • да пишат и четат;
 • да смятат и боравят с парични средства.

Б. Социални умения и умения за самостоятелност, които помагат на децата и младежите с увреждания:

 • да развиват или надграждат умения за по-голяма самостоятелност с цел водене на независим живот.
 • да се ориентират и справят с различни ситуации ;
 • да опознаят себе си, своите възможности и как да ги използват;
 • да осъзнаят и да могат да съобщават за свои нуждите и желания, както и да се съобразяват с тези на другите хора.

В Центъра се предоставя подкрепа и на родителите на децата и младежите с увреждания, ако те изпитват затруднения в полагането на грижи за детето си, имат въпроси, касаещи по-доброто разбиране на поведението на детето/младежа и как да го посрещат под формата на информиране, консултиране или обучение за придобиване на умения,

 

Насочване

За ползване на общодостъпни услуги не се изисква документ за насочване и с потребителите/техните законни представители не се сключва договор. Срокът на подкрепата е до 2 месеца.

За да ползва детето/младежът специализирана подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, е необходимо да има писмена предварителна оценка на потребностите  или направление за предоставяне на социални услуги по Закона за хората с увреждания. И двата документа се издават от Директора на дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене, като при наличие на направление по Закона за хората с увреждания не се изисква предварителна оценка.