Въвеждане на подхода „Умения за живот”

Въвеждане на подхода „Умения за живот” в специализирани институции, предоставящи социални услуги Домове за деца, лишени от родителски грижи, както и в институции за деца с противообществени прояви - СПИ и ВУИ, финансиран от УНИЦЕФ.