„За реална промяна в живота на децата, отглеждани в алтернативни форми на грижа, като резултат от процеса на деинституционализация в България”

Проектът се финансира  от фондация "Медикор", Лихтенщайн в размер на 200 000 лв. Периодът на изпълнение е от 1 март 2016 до 28 февруари 2018 г.

Основна цел:  Да се подобри качеството на грижа за децата, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип и под приемна грижа, като резултат от процеса на деинституционализация в България

Специфични цели:     

I. Повишаване на професионалната компетентност на лицата, полагащи грижи за децата, чрез предоставяне на регулярна професионална подкрепа, методично консултиране и продължаващо обучение.

II. Разработване и въвеждане в практиката на нов модел „терапевтична“ резидентна грижа, основаваща се на научните знания за важността на грижата, която отчита индивидуалните потребности на децата, взаимоотношенията/привързаността деца-възрастни, както и травмата, преживяна от децата.

III. Предоставяне на информация, споделяне и разпространение на резултатите от въвеждането и прилагането на „терапевтичен“ модел резидентна грижа.

Бенефициенти:

1. Около 230 лица, полагащи грижа в алтернативни форми на грижа за деца:

  • Около 197 в 15 ЦНСТ
  • Около 40 приемни родителr

2. Около 270 деца и младежи, настанени в алтернативни форми на грижа

  • 233 деца и младежи, настанени в 19 ЦНСТ в общините В.Търново, Търговище, Плевен, Смолян и Севлиево. 95 от тях са деца с увреждания.
  • 30-40 деца под приемна грижа, в общините, където МСС-България управлява Центрове за обществена подкрепа- В.Търново, Търговище, Плевен и Смолян.